Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 41/2014/TTLT-BYT-BTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Y tế Người ký: Trương Chí Trung, Phạm Lê Tuấn Ngày ban hành: 24/11/2014 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ
 • Chương I ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, PHƯƠNG THỨC ĐÓNG VÀ TRÁCH NHIỆM ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
 • Điều 2. Phương thức đóng bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng
 • Điều 3. Xác định số tiền đóng, hỗ trợ đóng đối với một số đối tượng khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng ...
 • Chương II LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 4. Trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế
 • Điều 5. Thẻ bảo hiểm y tế
 • Chương III TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 6. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đăng ký khám bệnh, chữa bệnh và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh ...
 • Điều 7. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 8. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
 • Điều 9. Giám định bảo hiểm y tế
 • Chương IV THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CƠ SỞ ...
 • Điều 10. Thanh toán theo định suất
 • Điều 11. Thanh toán theo giá dịch vụ
 • Điều 12. Thanh toán theo trường hợp bệnh
 • Điều 13. Thanh toán bảo hiểm y tế trong một số trường hợp
 • Chương V THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ NGƯỜI THAM GIA BẢO ...
 • Điều 14. Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 15. Hồ sơ đề nghị thanh toán
 • Điều 16. Thanh toán trực tiếp
 • Chương VI QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 17. Sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số ...
 • Điều 18. Điều kiện, quy mô tổ chức; nội dung chi; quản lý và thanh quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ...
 • Điều 19. Chi hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên ...
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 01 MẪU TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ ĐÓNG BHYT CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ NGƯỜI THUỘC ...
 • PHỤ LỤC 02 MẪU TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG, HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ
 • PHỤ LỤC 03 MẪU HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
 • PHỤ LỤC 04 MỨC THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI BỆNH CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC để xử lý: