Thông tư 56/2014/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 56/2014/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 56/2014/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng Ngày ban hành: 19/12/2014 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Thông tư 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ PHÁT ĐIỆN, TRÌNH TỰ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG GIÁ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
 • Mục 1. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN CHO NHÀ MÁY ĐIỆN MỚI
 • Điều 3. Nguyên tắc xác định giá hợp đồng mua bán điện
 • 5. Sau khi xác định được Vốn đầu tư được quyết toán, bên bán có trách nhiệm gửi cho bên mua hồ ...
 • Điều 4. Phương pháp xác định giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy nhiệt điện
 • Điều 5. Phương pháp xác định giá cố định bình quân của nhà máy nhiệt điện
 • Điều 6. Phương pháp xác định giá vận hành và bảo dưỡng cố định của nhà máy nhiệt điện
 • Điều 7. Phương pháp xác định giá biến đổi của nhà máy nhiệt điện
 • Điều 8. Phương pháp xác định giá vận chuyển nhiên liệu chính của nhà máy nhiệt điện
 • Điều 9. Phương pháp xác định giá hợp đồng mua bán điện của nhà máy thủy điện
 • Điều 10. Phương pháp xác định giá cố định bình quân của nhà máy thủy điện
 • Điều 11. Phương pháp xác định giá vận hành và bảo dưỡng của nhà máy thủy điện
 • Mục 2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ PHÁT ĐIỆN THEO TỪNG NĂM CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
 • Điều 12. Nguyên tắc xác định giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện
 • Điều 13. Nguyên tắc điều chỉnh giá phát điện từng năm trong hợp đồng mua bán điện
 • Điều 14. Phương pháp xác định giá Hợp đồng của nhà máy nhiệt điện tại thời điểm thanh toán
 • Điều 15. Phương pháp xác định giá Hợp đồng của nhà máy thủy điện tại thời điểm thanh toán
 • Mục 3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐIỆN CỦA NHÀ MÁY ĐIỆN ĐÃ VẬN HÀNH THƯƠNG MẠI
 • Điều 16. Phương pháp xác định giá điện đối với nhà máy điện mà Hợp đồng mua bán điện đã hết thời hạn ...
 • Điều 17. Phương pháp xác định giá điện đối với nhà máy điện đã hết đời sống kinh tế hoặc khi có dự án ...
 • Điều 18. Phương pháp xác định giá điện đối với các nhà máy điện khác
 • Chương III TRÌNH TỰ ĐÀM PHÁN VÀ KIỂM TRA HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
 • Điều 19. Áp dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu
 • Điều 20. Trình tự đàm phán hợp đồng mua bán điện
 • Điều 21. Hồ sơ đề nghị đàm phán hợp đồng mua bán điện
 • Điều 22. Hồ sơ đề nghị cho đàm phán lại giá điện và hợp đồng mua bán điện và hồ sơ trình kiểm tra hợp ...
 • 1. Hồ sơ đề nghị cho đàm phán lại giá điện và hợp đồng mua bán điện theo Vốn đầu tư quyết toán gồm:
 • Điều 23. Trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện
 • Điều 24. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Trách nhiệm của Cục Điều tiết điện lực
 • Điều 26. Trách nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 • 1. Trình Cục Điều tiết điện lực kiểm tra hợp đồng mua bán điện theo quy định, chịu trách nhiệm, đảm bảo ...
 • Điều 27. Trách nhiệm của Chủ đầu tư
 • 1. Chủ đầu tư các nhà máy điện có trách nhiệm:
 • Điều 28. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC 1 CÁC THÔNG SỐ ĐƯỢC SỬ DỤNG TÍNH TOÁN GIÁ HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN
 • PHỤ LỤC 2 CÁC MẪU BIỂU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
 • PHỤ LỤC 3 HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN MẪU
 • PHỤ LỤC 4 MẪU BIỂU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 56/2014/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 56/2014/TT-BCT

Phân tích chính sách về Thông tư 56/2014/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 56/2014/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 56/2014/TT-BCT

Đang cập nhật