Quyết định 29/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 29/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 29/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Điện Biên Số hiệu: 29/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Phạm Xuân Kôi Ngày ban hành: 24/10/2014 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Quyết định 29/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 4. Nội dung phối hợp
 • Chương II TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA ...
 • Điều 5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 6. Công an tỉnh
 • Điều 7. Sở Tư pháp
 • Điều 8. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 9. Sở Ngoại vụ
 • Điều 10. Sở Công Thương
 • Điều 11. Sở Y tế
 • Điều 12. Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điều 13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ SỬ DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG ...
 • Điều 14. Trách nhiệm của người sử dụng lao động, nhà thầu
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
 • Điều 15. Trách nhiệm của chủ đầu tư
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Chế độ thông tin báo cáo
 • Điều 17. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 29/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 29/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 29/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 29/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 29/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật