Quyết định 2264/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2264/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 2264/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy chế Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước Số hiệu: 2264/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Nguyễn Hữu Vạn Ngày ban hành: 31/12/2014 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Tổ chức bộ máy nhà nước, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 2264/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy chế Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1263/QĐ-KTNN ngày ...
 • Điều 3. Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán Nhà nước, Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Vị trí, chức năng của Hội đồng
 • Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng
 • Chương II TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
 • Điều 5. Tổ chức của Hội đồng
 • Điều 6. Nhiệm vụ của đơn vị Thường trực của Hội đồng
 • Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch và các Phó chủ tịch Hội đồng
 • Điều 8. Nhiệm vụ chung của các Uỷ viên Hội đồng
 • Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của từng uỷ viên Hội đồng
 • Chương III HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG
 • Điều 10. Các phiên họp của Hội đồng
 • Điều 11. Hình thức biểu quyết của Hội đồng
 • Điều 12. Chế độ thông tin, báo cáo và kinh phí hoạt động.
 • Điều 13. Mối quan hệ công tác
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 14. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2264/QĐ-KTNN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quyết định 2264/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2264/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2264/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2264/QĐ-KTNN

Đang cập nhật