Quyết định 57/2014/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 57/2014/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 57/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên Số hiệu: 57/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự Ngày ban hành: 30/12/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 57/2014/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài ...
 • QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II BỒI THƯỜNG ĐẤT
 • Điều 3. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất
 • Điều 4. Giá đất cụ thể để bồi thường
 • Điều 5. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ...
 • Điều 6. Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở
 • Điều 7. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không ...
 • Điều 8. Bồi thường đối với diện tích đất nông nghiệp còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để sản xuất
 • Điều 9. Bồi thường thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang ...
 • Điều 10. Bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất
 • Điều 11. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm ...
 • Chương III BỒI THƯỜNG TÀI SẢN
 • Điều 12. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi ...
 • Điều 13. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất
 • Điều 14. Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
 • Điều 15. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi thủy sản
 • Điều 16. Bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất
 • Điều 17. Bồi thường di chuyển mồ mả
 • Điều 18. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân nằm ngoài phạm vị thu ...
 • Chương IV CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
 • Điều 19. Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất
 • Điều 20. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ...
 • Điều 21. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ...
 • Điều 22. Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam ...
 • Điều 23. Hỗ trợ người đang thuê nhà ở không thuộc sở hữu Nhà nước
 • Điều 24. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn
 • Điều 25. Hỗ trợ khác đối với người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất
 • Chương V LẬP VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ
 • Điều 26. Về lập và thực hiện dự án tái định cư
 • Điều 27. Bố trí tái định cư; giải quyết chênh lệch giữa tiền được bồi thường với tiền phải nộp
 • Điều 28. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho người được giao đất tái định cư
 • Chương VI LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ
 • Điều 29. Giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
 • Điều 30. Kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
 • Điều 31. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
 • Điều 32. Khen thưởng
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 33. Trách nhiệm UBND các cấp, các ngành
 • Điều 34. Xử lý một số vấn đề phát sinh khi ban hành quyết định
 • Mẫu số: 01/PABTHT (số thứ tự …)
 • Mẫu số: 02/PABTHTT (số thứ tự …) BẢNG TÍNH CHI TIẾT Giá trị bồi thường, hỗ trợ đất đai, tài sản gắn liền ...
 • Mẫu số: 03/PABTHT BẢNG TỔNG HỢP Kinh phí bồi thường, hỗ trợ để thực hiện Dự án: ……………………… tại…………….. ...
 • Mẫu số: 04/PABTHT BẢNG TỔNG HỢP Đất đai bị thu hồi để thực hiện Dự án: ……………………… tại……………..
 • Mẫu số: 05/PABTHT BẢNG TỔNG HỢP Danh sách các hộ gia đình được giao đất tái định cư, tự lo chỗ ở và tiền ...
 • Mẫu số: 06/PABTHT PHƯƠNG ÁN Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự án ……………………..
 • Mẫu số: 07/PABTHT TỜ TRÌNH V/v Thẩm định, phê duyệt Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực ...
 • Mẫu số: 08/PABTHT TỜ TRÌNH V/v phê duyệt Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện Dự ...
 • Mẫu số: 09/PABTHT BÁO CÁO Kết quả thẩm định Phương án Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 57/2014/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 57/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 57/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 57/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 57/2014/QĐ-UBND

Đang cập nhật