Thông tư 01/2015/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2015/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 01/2015/TT-NHNN về hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 01/2015/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Thị Hồng Ngày ban hành: 06/01/2015 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 01/2015/TT-NHNN về hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, CUNG ỨNG SẢN PHẨM PHÁI SINH LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất
 • Chương II HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, CUNG ỨNG SẢN PHẨM PHÁI SINH LÃI SUẤT
 • Mục 1. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, CUNG ỨNG SẢN PHẨM PHÁI SINH LÃI SUẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
 • Điều 5. Mục đích hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất trên thị trường trong nước
 • Điều 6. Phạm vi hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất trên thị trường trong nước
 • Điều 7. Điều kiện đối với khách hàng sử dụng sản phẩm phái sinh lãi suất do ngân hàng thương mại, chi ...
 • Điều 8. Giao dịch đối ứng
 • Mục 2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH SẢN PHẨM PHÁI SINH LÃI SUẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
 • Điều 9. Mục đích hoạt động kinh doanh sản phẩm phái sinh lãi suất trên thị trường quốc tế
 • Điều 10. Phạm vi hoạt động kinh doanh sản phẩm phái sinh lãi suất trên thị trường quốc tế
 • Điều 11. Điều kiện về lựa chọn tổ chức tài chính đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ...
 • Mục 3. GIỚI HẠN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM PHÁI SINH LÃI SUẤT
 • Điều 12. Giới hạn về hoạt động kinh doanh, cung ứng và sử dụng sản phẩm phái sinh lãi suất
 • Mục 4. LÃI SUẤT, HỢP ĐỒNG PHÁI SINH LÃI SUẤT VÀ HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, CUNG ỨNG SẢN PHẨM PHÁI SINH ...
 • Điều 13. Lãi suất áp dụng trong hợp đồng phái sinh lãi suất
 • Điều 14. Hợp đồng phái sinh lãi suất
 • Điều 15. Hồ sơ hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất
 • Mục 5. TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO, HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO
 • Điều 16. Trích lập dự phòng rủi ro
 • Điều 17. Hạch toán kế toán
 • Điều 18. Báo cáo
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI KINH DOANH, CUNG ỨNG ...
 • Điều 19. Trách nhiệm của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài kinh doanh, cung ứng sản ...
 • Điều 20. Trách nhiệm của khách hàng sử dụng sản phẩm phái sinh lãi suất
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện
 • BIỂU SỐ 01 BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH, CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG SẢN PHẨM PHÁI SINH LÃI SUẤT
 • BIỂU SỐ 02 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAO DỊCH ĐỐI ỨNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2015/TT-NHNN để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 01/2015/TT-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2015/TT-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2015/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2015/TT-NHNN

Đang cập nhật