Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014

Click để xem chi tiết và Tải về Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014

Tiêu đề: Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014 Số hiệu: 10/2014/UBTVQH13 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 23/12/2014 Lĩnh vực: Môi trường, An ninh quốc gia

Mục lục Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014

 • PHÁP LỆNH CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Vị trí, chức năng của Cảnh sát môi trường
 • Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Cảnh sát môi trường
 • Điều 5. Xây dựng Cảnh sát môi trường
 • Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG
 • Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát môi trường
 • Điều 8. Tổ chức của Cảnh sát môi trường
 • Chương III BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG
 • Điều 9. Trang bị của Cảnh sát môi trường
 • Điều 10. Chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát môi trường
 • Điều 11. Chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân
 • Điều 12. Kinh phí hoạt động của Cảnh sát môi trường
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG
 • Điều 13. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 14. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 15. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 16. Trách nhiệm của chính quyền địa phương
 • Điều 17. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Điều 19. Quy định chi tiết
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014 để xử lý: