Quyết định 24/2005/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 24/2005/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 24/2005/QĐ-UB về Quy định quản lý, sử dụng vốn cải thiện đời sống phụ nữ thuộc Dự án đa dạng hoá thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quaing Số hiệu: 24/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Lê Thị Quang Ngày ban hành: 04/04/2005 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 24/2005/QĐ-UB về Quy định quản lý, sử dụng vốn cải thiện đời sống phụ nữ thuộc Dự án đa dạng hoá thu nhập nông thôn tỉnh Tuyên Quaing

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG PHỤ NỮ THUỘC DỰ ÁN ĐA DẠNG HÓA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý, sử dụng vốn cải thiện đời sống phụ nữ thuộc ...
 • Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Ban Phối hợp thực thi dự án RIDP, Chủ tịch ...
 • QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG PHỤ NỮ THUỘC DỰ ÁN ĐA DẠNG HOÁ THU NHẬP NÔNG THÔN ...
 • Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng vốn
 • Chương II: MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Đối tượng và nội dung hỗ trợ từ nguồn vốn cải thiện đời sống phụ nữ
 • Điều 4. Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch vốn cải thiện đời sống phụ nữ hàng năm
 • Điều 5. Thực thi vốn hỗ trợ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản
 • Điều 6. Thực thi vốn hỗ trợ không mang tính chất xây dựng cơ bản
 • Điều 7. Quản lý vốn
 • Điều 8. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán vốn
 • Điều 9. Kiểm tra , thanh tra, thực hiện quy chế dân chủ
 • Chương III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • Điều 11. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 24/2005/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 24/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 24/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 24/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 24/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật