Quyết định 2238/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2238/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 2238/QĐ-KTNN năm 2014 Kế hoạch kiểm toán năm 2015 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Số hiệu: 2238/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Nguyễn Hữu Vạn Ngày ban hành: 29/12/2014 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Quyết định 2238/QĐ-KTNN năm 2014 Kế hoạch kiểm toán năm 2015 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2015
 • Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2015 của Kiểm toán Nhà nước như Phụ lục kèm theo Quyết định này ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ; thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, ...
 • KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2015
 • A LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • B KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG
 • C KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ
 • D KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ
 • E KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TIỀN, VỐN, TÀI ...
 • F KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM ...
 • G KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM ...
 • H KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM ...
 • K LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG
 • L LĨNH VỰC AN NINH, KHỐI CƠ QUAN ĐẢNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2238/QĐ-KTNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2238/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2238/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2238/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2238/QĐ-KTNN

Đang cập nhật