Thông tư 66/2014/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 66/2014/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 66/2014/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 16/12/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2014/NĐ-CP NGÀY 31/7/2014 QUY ĐỊNH ...
 • Chương QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. PHÒNG CHÁY
 • Điều 3. Hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 4. Thống kê, báo cáo về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 5. Nội quy an toàn, sơ đồ chỉ dẫn, biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 6. Vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ
 • Điều 7. Thiết kế, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 8. Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 9. Thông báo về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 10. Thủ tục kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 11. Thủ tục tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động và phục hồi hoạt động đối với cơ sở, phương tiện giao ...
 • Mục 2. CHỮA CHÁY
 • Điều 12. Phương án chữa cháy
 • Điều 13. Danh mục cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao do cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ...
 • Điều 14. Thủ tục huy động lực lượng, phương tiện và tài sản để chữa cháy
 • Mục 3. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Điều 15. Tổ chức hoạt động của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ...
 • Điều 16. Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 17. Thủ tục điều động lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành ...
 • Mục 4. KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN, CHỨNG CHỈ, GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ ...
 • Điều 18. Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 19. Thủ tục, thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy ...
 • Điều 20. Chứng chỉ về phòng cháy và chữa cháy
 • Điều 21. Quy định về biểu mẫu
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành
 • Điều 23. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC CƠ SỞ, KHU DÂN CƯ CÓ NGUY CƠ CHÁY, NỔ CAO DO CƠ QUAN CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ...
 • PHỤ LỤC II BIỂU MẪU ĐỂ SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Mẫu số PC01 GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ
 • Mẫu số PC02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN CHẤT, HÀNG NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ
 • Mẫu số PC03 GIẤY CHỨNG NHẬN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Mẫu số PC04
 • Mẫu số PC05 BIÊN BẢN KIỂM TRA
 • Mẫu số PC06 THÔNG BÁO Về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy
 • Mẫu số PC07 QUYẾT ĐỊNH Tạm đình chỉ hoạt động
 • Mẫu số PC08 QUYẾT ĐỊNH Đình chỉ hoạt động
 • Mẫu số PC09 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHỤC HỒI HOẠT ĐỘNG
 • Mẫu số PC10 QUYẾT ĐỊNH Cho phục hồi hoạt động
 • Mẫu số PC11 PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CƠ SỞ
 • Mẫu số PC12 PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY CỦA CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Mẫu số PC13 LỆNH HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN VÀ TÀI SẢN ĐỂ CHỮA CHÁY
 • Mẫu số PC14 ĐƠN ĐĂNG KÝ Dự lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy
 • Mẫu số PC15
 • Mẫu số PC16 QUYẾT ĐỊNH Điều động lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ...
 • Mẫu số PC17 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
 • Mẫu số PC18 BIÊN BẢN Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy
 • Mẫu số PC19 GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • TEM KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Mẫu số PC20
 • Mẫu số PC21 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/ĐỔI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ ...
 • Mẫu số PC22 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Mẫu số PC23 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/ĐỔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ TƯ VẤN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
 • Mẫu số PC24
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 66/2014/TT-BCA để xử lý: