Thông tư 81/2014/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 81/2014/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 81/2014/TT-BGTVT Quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 81/2014/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 30/12/2014 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 81/2014/TT-BGTVT Quy định về vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG VÀ HOẠT ĐỘNG HÀNG KHÔNG CHUNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II KẾ HOẠCH KHAI THÁC ĐỘI TÀU BAY VÀ VIỆC THUÊ, CHO THUÊ TÀU BAY
 • Điều 3. Kế hoạch khai thác đội tàu bay
 • Điều 4. Thủ tục chấp thuận việc thuê, cho thuê tàu bay giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá ...
 • Điều 5. Yêu cầu đối với việc thuê, cho thuê tàu bay
 • Chương III ĐIỀU LỆ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG
 • Điều 6. Ban hành Điều lệ vận chuyển
 • Điều 7. Thủ tục đăng ký Điều lệ vận chuyển
 • Điều 8. Nghĩa vụ tối thiểu của hãng hàng không đối với hành khách đã được xác nhận chỗ và có vé trên ...
 • Điều 9. Vận chuyển hành khách đặc biệt
 • Chương IV HOẠT ĐỘNG ĐẠI DIỆN, BÁN VÉ CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG NƯỚC NGOÀI
 • Điều 10. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé của hãng hàng ...
 • Điều 11. Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đại diện của pháp nhân Việt Nam cho hãng ...
 • Điều 12. Thông báo, báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé, hoạt động đại diện của ...
 • Điều 13. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Văn phòng bán vé, pháp nhân Việt Nam đại diện cho ...
 • Chương V XUẤT VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG THỨ CẤP
 • Điều 14. Thủ tục đăng ký xuất vận đơn hàng không thứ cấp
 • Điều 15. Yêu cầu đối với hoạt động cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường hàng không
 • Chương VI CẤP QUYỀN VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG
 • Điều 16. Thủ tục cấp quyền vận chuyển hàng không
 • Điều 17. Căn cứ cấp quyền vận chuyển hàng không
 • Điều 18. Các loại hợp đồng hợp tác liên quan trực tiếp đến quyền vận chuyển hàng không
 • Điều 19. Thủ tục phê duyệt hợp đồng hợp tác liên quan trực tiếp đến quyền vận chuyển hàng không
 • Điều 20. Yêu cầu đối với việc khai thác quyền vận chuyển hàng không
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam
 • Điều 22. Trách nhiệm của Cảng vụ hàng không
 • Điều 23. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân
 • Điều 24. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN VIỆC THUÊ, CHO THUÊ TÀU BAY
 • PHỤ LỤC II ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN ĐIỀU LỆ VẬN CHUYỂN
 • PHỤ LỤC III ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG BÁN VÉ
 • PHỤ LỤC IV ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG BÁN VÉ
 • PHỤ LỤC V ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐẠI DIỆN CỦA PHÁP NHÂN VIỆT NAM CHO ...
 • PHỤ LỤC VI THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG BÁN VÉ
 • PHỤ LỤC VII BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG BÁN VÉ
 • PHỤ LỤC VIII THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, VĂN PHÒNG BÁN VÉ………………
 • PHỤ LỤC IX ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XUẤT VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG THỨ CẤP
 • PHỤ LỤC X ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ XUẤT VẬN ĐƠN HÀNG KHÔNG THỨ CẤP
 • PHỤ LỤC XI ĐỀ NGHỊ CẤP QUYỀN VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG
 • PHỤ LỤC XII ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT HỢP ĐỒNG HỢP TÁC LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN QUYỀN VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 81/2014/TT-BGTVT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 81/2014/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 81/2014/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 81/2014/TT-BGTVT

Đang cập nhật