Nghị định 10/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 10/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo Số hiệu: 10/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 28/01/2015 Lĩnh vực: Y tế - dược, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Nghị định 10/2015/NĐ-CP Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ SINH CON BẰNG KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VÀ ĐIỀU KIỆN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc áp dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHO VÀ NHẬN TINH TRÙNG, CHO VÀ NHẬN NOÃN, CHO VÀ NHẬN PHÔI
 • Điều 4. Quy định về việc cho tinh trùng, cho noãn
 • Điều 5. Quy định về việc nhận tinh trùng, nhận noãn, nhận phôi
 • Điều 6. Quy định về việc sử dụng phôi dư sau khi thụ tinh trong ống nghiệm
 • Chương III THẨM QUYỀN, THỦ TỤC CHO PHÉP CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC THỰC HIỆN KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ...
 • Điều 7. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm
 • Điều 8. Thẩm quyền công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm
 • Điều 9. Hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh ...
 • Điều 10. Thẩm định và ra quyết định công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ ...
 • Chương IV THỰC HIỆN KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM
 • Điều 11. Hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm
 • Điều 12. Quy trình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm
 • Chương V ĐIỀU KIỆN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO
 • Điều 13. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
 • Điều 14. Hồ sơ đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
 • Điều 15. Nội dung tư vấn về y tế
 • Điều 16. Nội dung tư vấn về pháp lý
 • Điều 17. Nội dung tư vấn về tâm lý
 • Điều 18. Trách nhiệm tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý
 • Điều 19. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ
 • Chương VI LƯU GIỮ TINH TRÙNG, LƯU GIỮ NOÃN, LƯU GIỮ PHÔI
 • Điều 20. Lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi
 • Điều 21. Gửi tinh trùng, gửi noãn, gửi phôi
 • Chương VII THÔNG TIN, BÁO CÁO
 • Điều 22. Thông tin và chế độ báo cáo
 • Điều 23. Lưu giữ, chia sẻ thông tin về người cho và nhận tinh trùng; cho và nhận noãn; cho và nhận phôi
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 26. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU CÔNG VĂN, BIÊN BẢN, ĐƠN, CAM KẾT, THỎA THUẬN, BÁO CÁO VỀ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VÀ ĐIỀU ...
 • Mẫu số 01 Số:       /………. V/v đề nghị thẩm định công nhận cơ sở được thực ...
 • Mẫu số 02 BIÊN BẢN Thẩm định cơ sở được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, lưu giữ tinh trùng ...
 • Mẫu số 03 ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM
 • Mẫu số 04 ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN KỸ THUẬT MANG THAI HỘ
 • Mẫu số 05 BẢN CAM KẾT TỰ NGUYỆN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO
 • Mẫu số 06 THỎA THUẬN MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO
 • Mẫu số 07 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM VÀ MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH ...

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 và Luật Hôn nhân và gia đình 2014, ngày 28/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Nội dung Nghị định này quy định về việc cho và nhận tinh trùng, cho và nhận noãn, cho và nhận phôi; thẩm quyền, thủ tục cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm; điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi; thông tin, báo cáo.

Một số nội dung đáng chú ý như sau:

Nguyên tắc áp dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Điều 03, Nghị định 10 quy định viêc áp dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

+ Bảo đảm an toàn về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và được pháp luật tôn trọng, bảo vệ đối với người nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ, và trẻ em sinh ra từ mang thai hộ;

+ Việc thụ tinh trong ống nghiệm, cho và nhận noãn, cho và nhận tinh trùng, cho và nhận phôi, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện.

+ Việc cho và nhận tinh trùng, cho và nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người cho và người nhận; tinh trùng, phôi của người cho phải được mã hóa để bảo đảm bí mật nhưng vẫn phải ghi rõ đặc điểm của người cho, đặc biệt là yếu tố chủng tộc.

+ Việc thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm phải tuân theo quy trình kỹ thuật; quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai và sinh con do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Cơ sở KCB thực hiện kỹ thuật mang thai hộ phải có tổng số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm tối thiểu 300 ca/năm.

Đó là quy định tại Điều 13, Nghị định 10/2015 về điều kiện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Cụ thể, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và tổng số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm trong năm tối thiểu là 300 ca;

+ Chưa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm;

+ Đáp ứng nhu cầu và bảo đảm thuận lợi cho người dân.

Hiện nay, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện thực hiện ngay kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, bào gồm:

+ Bệnh viện Phụ sản trung ương;

+ Bệnh viện Đa khoa trung ương Huế;

+ Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP HCM.

Điều kiện cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Điều 07 quy định, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm là một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

+ Cơ sở phụ sản, sản - nhi của Nhà nước từ tuyến tỉnh trở lên;

+ Bệnh viện đa khoa tư nhân có khoa sản, khoa sản - nhi;

+ Bệnh viện chuyên khoa phụ sản, chuyên khoa sản - nhi tư nhân;

+ Bệnh viện chuyên khoa nam học và hiếm muộn.

Tư vấn y tế của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ phải tổ chức tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý cho vợ chồng nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ.

Cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ cần được tư vấn những nội dung  như các phương án khác ngoài việc mang thai hộ hoặc xin con nuôi; Quá trình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và mang thai hộ; Các khó khăn khi thực hiện mang thai hộ; Tỷ lệ thành công của kỹ thuật có thể rất thấp nếu dự trữ buồng trứng của người vợ thấp hoặc người vợ trên 35 tuổi; Chi phí điều trị cao; Khả năng đa thai; Khả năng em bé bị dị tật và có thể phải bỏ thai;… 

Bên cạnh đó, cơ sở khám chữa bệnh cũng phải tư vấn y tế đối với người mang thai hộ về các nguy cơ, tai biến có thể xảy ra khi mang thai như sảy thai, thai ngoài tử cung, băng huyết sau sinh và các tai biến khác; khả năng phải mổ lấy thai...

Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo này có hiệu lực kể từ ngày 15/03/2015, đồng thời bãi bỏ Nghị định 12/2003/NĐ-CP. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được Bộ Y tế công nhận được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm được tiếp tục hoạt động và không phải làm thủ tục công nhận lại theo quy định tại Nghị định 10/2015 này.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 10/2015/NĐ-CP để xử lý: