Thông tư 84/2014/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 84/2014/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 84/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 84/2014/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 31/12/2014 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 84/2014/TT-BGTVT quy định về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG VÀ ĐẶT BIỂN BÁO HIỆU HẠN CHẾ TRỌNG LƯỢNG XE QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II TỔ CHỨC GIAO THÔNG TRÊN CẦU ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 4. Nguyên tắc tổ chức giao thông trên cầu đường bộ
 • Điều 5. Tổ chức giao thông trên cầu đường bộ
 • Điều 6. Biển báo hiệu cầu
 • Chương III ĐẶT BIỂN BÁO HIỆU HẠN CHẾ TRỌNG LƯỢNG XE QUA CẦU ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 7. Điều kiện đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe
 • Điều 8. Quản lý lắp đặt biển báo hiệu hạn chế trọng I
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện
 • Điều 10. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT
 • PHỤ LỤC 2 Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 84/2014/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 84/2014/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 84/2014/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 84/2014/TT-BGTVT

Đang cập nhật