Thông tư 90/2014/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 90/2014/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 90/2014/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 31/12/2014 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 90/2014/TT-BGTVT hướng dẫn về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ HUỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Yêu cầu về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
 • Điều 4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
 • Chương II QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC
 • Điều 5. Nội dung công tác quản lý, khai thác công trình đường cao tốc
 • Điều 6. Hồ sơ quản lý công trình đường cao tốc
 • Điều 7. Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác
 • Điều 8. Tạm dừng khai thác đường cao tốc trong trường hợp đặc biệt
 • Điều 9. Nội dung phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc
 • Điều 10. Trình tự, thủ tục lập, phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc
 • Điều 11. Theo dõi, cập nhật tình trạng hư hỏng, xuống cấp công trình đường cao tốc
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường cao tốc
 • Điều 13. Tuần đường trên đường cao tốc
 • Điều 14. Tổ chức kiểm soát xe quá tải, quá khổ trên đường cao tốc
 • Điều 15. Thông tin cố định trên đường cao tốc
 • Điều 16. Thông tin thay đổi trên đường cao tốc
 • Điều 17. Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực
 • Điều 18. Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến
 • Điều 19. Kết nối giữa Trung tâm điều hành giao thông khu vực và Trung tâm điều hành giao thông tuyến
 • Điều 20. Quy trình vận hành khai thác công trình, thiết bị trên đường cao tốc
 • Chương III BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC
 • Điều 21. Nội dung bảo trì công trình đường cao tốc
 • Điều 22. Trách nhiệm lập, nội dung và căn cứ lập quy trình bảo trì công trình đường cao tốc
 • Điều 23. Thẩm định, phê duyệt quy trình bảo trì công trình đường cao tốc
 • Điều 24. Điều chỉnh quy trình bảo trì công trình đường cao tốc
 • Điều 25. Tổ chức thực hiện bảo trì công trình đường cao tốc
 • Điều 26. Phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình bảo trì trên đường cao tốc đang khai thác
 • Điều 27. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình bảo ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 29. Hiệu lực thi hành
 • Điều 30. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 TỜ TRÌNH Đề nghị công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác
 • PHỤ LỤC 2 TỜ TRÌNH Đề nghị phê duyệt phương án tổ chức giao thông
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 90/2014/TT-BGTVT để xử lý: