Thông tư 12/2015/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 12/2015/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 12/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 30/01/2015 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN; CẤP VÀ THU HỒI MÃ SỐ NHÂN VIÊN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
 • Điều 3. Thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
 • Điều 4. Cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
 • Chương III ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
 • Điều 5. Đại lý làm thủ tục hải quan
 • Điều 6. Công nhận đại lý làm thủ tục hải quan
 • Điều 7. Tạm dừng, chấm dứt hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan
 • Chương IV NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
 • Điều 8. Mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
 • Điều 9. Thủ tục cấp và gia hạn mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
 • Điều 10. Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
 • Điều 11. Quyền và trách nhiệm của nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
 • Điều 12. Quản lý và sử dụng mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
 • Chương V QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
 • Điều 13. Quyền, trách nhiệm của Đại lý làm thủ tục hải quan
 • Điều 14. Quyền, trách nhiệm của chủ hàng
 • Điều 15. Quyền, trách nhiệm của cơ quan hải quan
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 18. Tổ chức thực hiện
 • DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU
 • Mẫu số 01 PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
 • Mẫu số 02 GIẤY CHỨNG NHẬN
 • Mẫu số 03A CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
 • Mẫu số 03B CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
 • Mẫu số 04 V/v đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan
 • Mẫu số 05 QUYẾT ĐỊNH Công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
 • Mẫu số 06 QUYẾT ĐỊNH Tạm dừng/Chấm dứt hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
 • Mẫu số 07 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
 • Mẫu số 08 MÃ SỐ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
 • Mẫu số 09 QUYẾT ĐỊNH Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan
 • Mẫu số 10 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 12/2015/TT-BTC để xử lý: