Thông tư 13/2015/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 13/2015/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 13/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 30/01/2015 Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân liên quan
 • Điều 5. Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan hải quan
 • Chương II TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CÓ YÊU CẦU BẢO ...
 • Điều 6. Quy định về nộp hồ sơ đề nghị kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo ...
 • Điều 7. Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý đơn đề nghị
 • Điều 8. Chấm dứt hiệu lực đơn đề nghị
 • Chương III TIẾP NHẬN, XỬ LÝ ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ THỦ TỤC TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI ...
 • Điều 9. Quy định về nộp hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan
 • Điều 10. Tạm dừng làm thủ tục hải quan
 • Điều 11. Tiếp tục làm thủ tục hải quan
 • Chương IV KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ ...
 • Điều 12. Kiểm tra hải quan
 • Điều 13. Xử lý đối với hàng giả hoặc hàng hóa có dấu hiệu là hàng giả
 • Điều 14. Xử lý đối với hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
 • Chương V KIỂM SOÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG GIẢ, HÀNG HÓA XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 • Điều 15. Trách nhiệm, thẩm quyền của lực lượng kiểm soát hải quan
 • Điều 16. Triển khai nghiệp vụ kiểm soát
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 17. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 18. Hiệu lực thi hành
 • Mẫu 01-SHTT ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CÓ YÊU CẦU BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU ...
 • Mẫu 02-SHTT ĐƠN ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
 • Mẫu 03-SHTT QUYẾT ĐỊNH Về việc tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa
 • Mẫu 04-SHTT QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn thời gian tạm dừng làm thủ tục hải quan
 • Mẫu 05-SHTT QUYẾT ĐỊNH Về
 • Mẫu 06-SHTT THÔNG BÁO Về việc tạm dừng làm thủ tục hải quan
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 13/2015/TT-BTC để xử lý: