Quyết định 11/2015/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 11/2015/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ do Thành phố Cần Thơ ban hành Số hiệu: 11/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Lê Hùng Dũng Ngày ban hành: 06/03/2015 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 11/2015/QĐ-UBND Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ do Thành phố Cần Thơ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn thành phố Cần ...
 • Điều 2 Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2015, đăng báo Cần Thơ chậm nhất là ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố; ...
 • QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ, LƯU TRỮ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Trách nhiệm đối với công tác văn thư, lưu trữ
 • Điều 4. Chế độ bảo vệ bí mật nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ
 • Chương II CÔNG TÁC VĂN THƯ
 • Mục 1. SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN
 • Điều 5. Hình thức văn bản
 • Điều 6. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
 • Điều 7. Soạn thảo văn bản
 • Điều 8. Ký văn bản
 • Điều 9. Bản sao văn bản
 • Mục 2. QUẢN LÝ VĂN BẢN
 • Điều 10. Nguyên tắc chung
 • Điều 11. Trình tự quản lý văn bản đến
 • Điều 12. Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến
 • Điều 13. Trình, chuyển giao văn bản đến
 • Điều 14. Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến
 • Điều 15. Trình tự quản lý văn bản đi
 • Điều 16. Kiểm tra thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; ghi số và ngày, tháng của văn bản, đăng ký ...
 • Điều 17. Đăng ký văn bản đi
 • Điều 18. Nhân bản, đóng dấu và dấu mức độ khẩn, mật
 • Điều 19. Làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi
 • Điều 20. Lưu văn bản đi
 • Điều 21. Quản lý văn bản điện tử
 • Mục 3. LẬP HỒ SƠ VÀ GIAO NỘP HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ CƠ QUAN
 • Điều 22. Lập Danh mục hồ sơ
 • Điều 23. Nội dung việc lập hồ sơ và yêu cầu đối với hồ sơ được lập
 • Điều 24. Giao nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, tổ chức
 • Điều 25. Trách nhiệm đối với việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, tổ chức
 • Mục 4. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU
 • Điều 26. Quản lý con dấu
 • Điều 27. Sử dụng con dấu
 • Chương III CÔNG TÁC LƯU TRỮ
 • Mục 1. CÔNG TÁC THU THẬP, BỔ SUNG TÀI LIỆU
 • Điều 28. Giao nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
 • Điều 29. Chỉnh lý tài liệu
 • Điều 30. Xác định giá trị tài liệu
 • Điều 31. Hội đồng xác định giá trị tài liệu
 • Điều 32. Hủy tài liệu hết giá trị
 • Điều 33. Thu thập, tiếp nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử
 • Điều 34. Thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử
 • Điều 35. Thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hằng năm
 • Điều 36. Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử
 • Điều 37. Quản lý tài liệu lưu trữ của xã, phường, thị trấn
 • Mục 2. BẢO QUẢN, TỔ CHỨC SỬ DỤNG TÀI LIỆU LƯU TRỮ
 • Điều 38. Bảo quản tài liệu lưu trữ
 • Điều 39. Bảo quản tài liệu lưu trữ, tài liệu lưu trữ quý, hiếm
 • Điều 40. Sử dụng tài liệu lưu trữ
 • Điều 41. Các hình thức sử dụng tài liệu lưu trữ
 • Điều 42. Quản lý việc sử dụng tài liệu lưu trữ
 • Điều 43. Sao tài liệu lưu trữ, chứng thực lưu trữ
 • Chương IV THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 44. Thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo
 • Điều 45. Xử lý vi phạm
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 46. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU DẤU ĐẾN VÀ CÁCH GHI CÁC THÔNG TIN TRÊN DẤU ĐẾN
 • PHỤ LỤC II SỔ ĐĂNG KÝ VĂN BẢN ĐẾN
 • PHỤ LỤC III SỔ ĐĂNG KÝ ĐƠN, THƯ
 • PHỤ LỤC IV PHIẾU GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN
 • PHỤ LỤC V SỔ CHUYỂN GIAO VĂN BẢN ĐẾN
 • PHỤ LỤC VI SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN
 • PHỤ LỤC VII SỔ ĐĂNG KÝ VĂN BẢN ĐI
 • PHỤ LỤC VIII BÌ VĂN BẢN
 • PHỤ LỤC IX SỔ CHUYỂN GIAO VĂN BẢN ĐI
 • PHỤ LỤC X SỔ GỬI VĂN BẢN ĐI BƯU ĐIỆN
 • PHỤ LỤC XI SỔ SỬ DỤNG BẢN LƯU
 • PHỤ LỤC XII MẪU DANH MỤC HỒ SƠ
 • PHỤ LỤC XIII MẪU MỤC LỤC HỒ SƠ, TÀI LIỆU NỘP LƯU
 • PHỤ LỤC XIV MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 11/2015/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 11/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 11/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 11/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 11/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật