Thông tư 28/2015/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 28/2015/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 28/2015/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 28/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 06/03/2015 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 28/2015/TT-BTC về Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 05, 06 VÀ 07
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 3 (ba) Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam có số hiệu và tên gọi ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIỀU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 05 Quy trình thẩm định ...
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
 • HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 06 Báo cáo kết quả thẩm ...
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
 • PHỤ LỤC 01 THÔNG TIN VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT SỐ TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ
 • PHỤ LỤC 02 TÀI LIỆU THỂ HIỆN ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ, KỸ THUẬT CỦA TÀI SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ
 • PHỤ LỤC 03 MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ
 • PHỤ LỤC 04 MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH GIÁ ÁP DỤNG CHO CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ
 • PHỤ LỤC 05 MẪU CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ
 • HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 07 Phân loại tài sản ...
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • II. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 28/2015/TT-BTC để xử lý: