Quyết định 39/2008/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 39/2008/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 39/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu Số hiệu: 39/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lê Trọng Quảng Ngày ban hành: 31/12/2008 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 39/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG CHỈ HUY ĐIỀU HÀNH VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ THỰC HIỆN NHIỆM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm Quyết định này Quy định về hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý thực hiện ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Tài chính, Chủ tịch UBND ...
 • QUY ĐỊNH HỆ THỐNG CHỈ HUY ĐIỀU HÀNH VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Quy định này quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ, cơ chế điều hành hệ ...
 • Điều 2. Những nội dung về quản lý, cơ chế thực hiện công tác PCCCR không quy định trong bản quy định ...
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ hệ thống PCCCR tỉnh Lai Châu
 • Điều 4. Mối quan hệ và cơ chế điều hành hệ thống PCCCR.
 • Điều 5. Nội dung, cơ chế quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác Phòng cháy, chữa cháy rừng
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, UBND các huyện, các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm thực ...
 • Điều 7. UBND các huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho hoạt ...
 • Điều 8. Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt quy định này được khen thưởng theo quy định; tổ chức, cá nhân ...
 • DANH SÁCH TỔ XUNG KÍCH PCCCR THÔN (BẢN) Đ­ƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 39/2008/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 39/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 39/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 39/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 39/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật