Quyết định 37/2008/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 37/2008/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 37/2008/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu Số hiệu: 37/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lò Văn Giàng Ngày ban hành: 31/12/2008 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 37/2008/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây trái ...
 • Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Thủ ...
 • QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
 • 1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:
 • Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
 • Điều 4. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ có trách nhiệm xây dựng trình UBND ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 37/2008/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 37/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 37/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 37/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 37/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật