Quyết định 265/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 265/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 265/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công, viên chức và thi đua, khen thưởng do tỉnh Cà Mau ban hành Số hiệu: 265/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân Ngày ban hành: 25/02/2015 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Cán bộ, công chức, viên chức, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 265/QĐ-UBND năm 2015 về Kế hoạch đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công, viên chức và thi đua, khen thưởng do tỉnh Cà Mau ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • KẾ HOẠCH ĐẨY MẠNH PHÒNG, CHỐNG TIÊU CỰC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ THI ĐUA, KHEN ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. YÊU CẦU
 • III. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGÀNH NỘI VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 265/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 265/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 265/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 265/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 265/QĐ-UBND

Đang cập nhật