Thông tư 01/2015/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2015/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 01/2015/TT-BTP hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 01/2015/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng Ngày ban hành: 15/01/2015 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 01/2015/TT-BTP hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC TỔ CHỨC PHÁP CHẾ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II NGHIỆP VỤ TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT
 • Điều 3. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 4. Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 5. Tổ chức pháp chế ở Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 6. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương III NGHIỆP VỤ TRONG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 • Điều 7. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 8. Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 9. Tổ chức pháp chế ở Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 10. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương IV NGHIỆP VỤ TRONG CÔNG TÁC RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA, HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHÁP ...
 • Điều 11. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 12. Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 13. Tổ chức pháp chế ở Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 14. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương V NGHIỆP VỤ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
 • Điều 15. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 16. Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 17. Tổ chức pháp chế ở Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 18. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương VI NGHIỆP VỤ TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 • Điều 19. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 20. Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 21. Tổ chức pháp chế ở Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 22. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương VII NGHIỆP VỤ TRONG CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
 • Điều 23. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 24. Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 25. Tổ chức pháp chế ở Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 26. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương VIII NGHIỆP VỤ TRONG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
 • Điều 27. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 28. Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 29. Tổ chức pháp chế ở Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 30. Tổ chức pháp chế cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương IX NGHIỆP VỤ TRONG CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP
 • Điều 31. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 32. Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 33. Tổ chức pháp chế ở Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 34. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương X NGHIỆP VỤ TRONG CÔNG TÁC THAM MƯU CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THAM GIA TỐ TỤNG
 • Điều 35. Tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 36. Tổ chức pháp chế ở cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 37. Tổ chức pháp chế ở Tổng cục và tương đương, Cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 38. Tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương XI HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 39. Hiệu lực thi hành
 • Điều 40. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2015/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2015/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2015/TT-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2015/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2015/TT-BTP

Đang cập nhật