Nghị định 31/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 31/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Số hiệu: 31/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 24/03/2015 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Nghị định 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II ĐIỀU KIỆN, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
 • Mục 1. ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ ...
 • Điều 3. Điều kiện cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
 • Điều 4. Giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
 • Điều 5. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận
 • Điều 6. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận
 • Điều 7. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận
 • Điều 8. Tạm đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận
 • Điều 9. Thông báo hoạt động cấp giấy chứng nhận
 • Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đánh giá kỹ năng nghề
 • Mục 2. ĐIỀU KIỆN, THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN, CẤP THẺ ĐÁNH GIÁ VIÊN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC ...
 • Điều 11. Điều kiện cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia
 • Điều 12. Thẩm quyền cấp, cấp lại, hủy bỏ, thu hồi thẻ đánh giá viên
 • Điều 13. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp thẻ đánh giá viên
 • Điều 14. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại thẻ đánh giá viên
 • Điều 15. Hủy bỏ, thu hồi thẻ đánh giá viên
 • Mục 3. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC ...
 • Điều 16. Điều kiện tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo các bậc trình độ kỹ năng ...
 • Điều 17. Thủ tục, hồ sơ đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
 • Điều 18. Điều kiện được công nhận tương đương hoặc miễn đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
 • Mục 4. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
 • Điều 19. Tổ chức việc thực hiện đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
 • Điều 20. Phương thức thực hiện việc đánh giá kỹ năng nghề quốc gia
 • Điều 21. Quy trình thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
 • Điều 22. Giám sát việc thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
 • Điều 23. Xử lý các sự cố xảy ra khi thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
 • Điều 24. Xử lý vi phạm của người tham dự trong quá trình thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng ...
 • Điều 25. Thực hiện việc hoàn trả chi phí cho người tham dự
 • Điều 26. Công nhận kết quả đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
 • Điều 27. Chế độ lưu trữ
 • Chương III CÔNG VIỆC ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN AN TOÀN, SỨC KHỎE CỦA CÁ NHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG HOẶC CỘNG ĐỒNG ...
 • Điều 28. Danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, sức khỏe của cá nhân người lao động và cộng ...
 • Điều 29. Đề xuất thay đổi, loại bỏ, bổ sung công việc thuộc danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến ...
 • Điều 30. Thời điểm áp dụng
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 31. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 32. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 33. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 34. Trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng ...
 • Điều 35. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 36. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 37. Hiệu lực thi hành
 • Điều 38. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÔNG VIỆC ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE CỦA CÁ NHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG HOẶC ...

Căn cứ Luật Việc làm 2013, ngày 24/03/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm 2013 về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Nội dung Nghị định này quy định chi tiết thi hành Khoản 4 Điều 31 và Khoản 2 Điều 35 của Luật Việc làm về điều kiện, tổ chức và hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn sức khỏe của cá nhân NLĐ hoặc cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Một số quy định đáng chú ý như sau:

Điều kiện cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Điều 3, Nghị định 31 quy định tổ chức được cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

+ Có cơ sở vật chất và trang thiết bị theo danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho từng nghề do Bộ LĐTBXH ban hành;

+ Có hệ thống thiết bị quan sát, giám sát bằng hình ảnh, âm thanh được kết nối với mạng Internet, bảo đảm cho việc quan sát, theo dõi, giám sát được tất cả các hoạt động diễn ra trong quá trình thực hiện việc kiểm tra kiến thức và kiểm tra thực hành công việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động của người tham dự;

+ Có trang thông tin điện tử riêng bảo đảm cho NLĐ có thể đăng ký tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trực tuyến.

+ Đối với mỗi bậc trình độ kỹ năng của một nghề, có ít nhất là 03 người được cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia, trong đó có ít nhất 01 người làm việc chính thức tại tổ chức đánh giá kỹ năng nghề.

Điều kiện cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia.

Điều 11 Nghị định 31 quy định người được cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Hoàn thành khóa đào tạo về nghiệp vụ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia;

+ Đáp ứng được một trong các điều kiện về trình độ kỹ năng, chuyên môn, kinh nghiệm theo quy định như đã được công nhận nghệ nhân cấp quốc gia về nghề đó; hoặc đã được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; có kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi được cấp chứng chỉ đó...

Điều kiện tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo các bậc trình độ kỹ năng nghề.

NLĐ có nhu cầu đều được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 1 của một nghề.

Để được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề bậc 2 của một nghề, NLĐ phải đáp ứng được một trong các điều kiện sau đây:

+ Có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó;

+ Học xong chương trình trung cấp tương ứng với nghề tham dự;

+ Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định điều kiện tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở trình độ kỹ năng nghề các bậc 3,4,5 của một nghề.

Điều kiện được công nhận tương đương hoặc miễn đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

Người đạt được huy chương tại hội thi tay nghề thế giới thì được công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 3 tương ứng với nghề đã đạt huy chương. Ngoài ra: 

+ Người đạt được huy chương tại hội thi tay nghề ASEAN thì được công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 2 tương ứng với nghề đã đạt huy chương. Trường hợp tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 3 tương ứng với nghề đã đạt huy chương thì được miễn kiểm tra kỹ năng thực hành công việc và quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động;

+ Người đạt giải nhất, nhì và ba tại hội thi tay nghề quốc gia thì được công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 2 tương ứng với nghề đã đạt giải;

Trong thời hạn tối đa là 02 năm kể từ ngày 15/05/2015, các tổ chức đánh giá kỹ năng nghề đã được cấp giấy chứng nhận trung tâm đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trước ngày 15/05/2015 phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy chứng nhận theo quy định tại Nghị định 31 này.

Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đã cấp cho NLĐ tham dự đánh giá, cấp chứng, chỉ kỹ năng nghề quốc gia trước ngày 15/05/2015 vẫn có giá trị. Người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trước ngày 15/05/2015 nếu có nhu cầu đổi sang chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia theo quy định tại Nghị định 31.

Nghị định 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm 2013 về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia này có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2015.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 31/2015/NĐ-CP để xử lý: