Quyết định 541/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 541/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 541/QĐ-BTP năm 2015 kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Số hiệu: 541/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thúy Hiền Ngày ban hành: 26/03/2015 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 541/QĐ-BTP năm 2015 kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ TƯ PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP NGÀY 09/01 ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị định số 04 ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng ...
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2015/NĐ-CP NGÀY 09/01/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN DÂN ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
 • 1. Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
 • 2. Phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ công ...
 • 3. Xây dựng văn bản của Bộ Tư pháp gửi Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ...
 • 4. Đề xuất kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp
 • 5. Hoàn thiện thể chế nội bộ về thực hiện Quy chế dân chủ của Bộ Tư pháp, các đơn vị sự nghiệp công lập ...
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 541/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 541/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 541/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 541/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 541/QĐ-BTP

Đang cập nhật