Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Số hiệu: 17/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Vy Văn Thành Ngày ban hành: 21/04/2015 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 17/2015/QĐ-UBND Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỐI ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND ...
 • QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc đánh giá
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Nội dung đánh giá, xếp loại
 • Điều 5. Về việc tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan ...
 • Điều 6. Thang điểm và cách thức chấm điểm
 • Điều 7. Về việc thẩm định và xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính
 • Điều 8. Trình tự thực hiện việc đánh giá, xếp loại
 • Điều 9. Về thời gian tự đánh giá và thời gian thẩm định
 • Điều 10. Về xếp loại kết quả thực hiện
 • Điều 11. Về khen thưởng, kỷ luật
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Trách nhiệm thực hiện
 • Điều 13 Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo trong việc giám ...
 • Điều 14 Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 17/2015/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 17/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật