Quyết định 34/2007/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 34/2007/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 34/2007/QĐ-TTg về Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 34/2007/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 12/03/2007 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 34/2007/QĐ-TTg về Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • QUY CHẾ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Hình thức tổ chức
 • Điều 3. Chức năng
 • Điều 4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động
 • Điều 5. Điều kiện thành lập
 • Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn
 • Điều 7. Thành phần
 • Chương 2: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THÀNH LẬP, SÁP NHẬP, GIẢI THỂ TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH
 • Điều 8. Đề xuất thành lập tổ chức phối hợp liên ngành
 • Điều 9. Thẩm định đề án thành lập tổ chức phối hợp liên ngành
 • Điều 10. Thủ tục trình thành lập tổ chức phối hợp liên ngành
 • Điều 11. Trình hồ sơ thành lập tổ chức phối hợp liên ngành
 • Điều 12. Sáp nhập
 • Điều 13. Giải thể
 • Chương 3: HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH
 • Điều 14. Chế độ làm việc
 • Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan thường trực của tổ chức phối hợp liên ngành
 • Điều 16. Quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành
 • Điều 17. Quyền hạn, trách nhiệm của thành viên
 • Điều 18. Chế độ thông tin, báo cáo
 • Điều 19. Kinh phí hoạt động
 • Chương 4: TRÁCH NHIỆM THI HÀNH
 • Điều 20. Điều khoản thi hành
 • Điều 21. Điều khoản chuyển tiếp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 34/2007/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 34/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 34/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 34/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 34/2007/QĐ-TTg

Đang cập nhật