Quyết định 15/2015/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 15/2015/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 15/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh Hậu Giang Số hiệu: 15/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Trần Công Chánh Ngày ban hành: 23/04/2015 Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 15/2015/QĐ-UBND Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh Hậu Giang

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định ...
 • Điều 3 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch ...
 • QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Yêu cầu đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
 • Điều 4. Công bố danh mục, đăng ký, lưu giữ và thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh
 • Điều 5. Tài chính của nhiệm vụ cấp tỉnh
 • Chương II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH
 • Điều 6. Căn cứ để xây dựng đề xuất đặt hàng
 • Điều 7. Nguyên tắc xây dựng đề xuất đặt hàng
 • Điều 8. Trình tự xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng
 • Chương III TUYỂN CHỌN, GIAO TRỰC TIẾP TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ...
 • Điều 9. Nguyên tắc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 10. Điều kiện tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
 • Điều 11. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện
 • Điều 12. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện
 • Điều 13. Mở và kiểm tra xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện ...
 • Điều 14. Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp và Tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh
 • Điều 15. Chuẩn bị cho các phiên họp của Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp
 • Điều 16. Nguyên tắc làm việc và trách nhiệm của Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp
 • Điều 17. Trình tự, nội dung làm việc của Hội đồng tuyển chọn, giao trực tiếp
 • Điều 18. Đánh giá hồ sơ
 • Điều 19. Nguyên tắc làm việc và trách nhiệm của Tổ thẩm định
 • Điều 20. Trình tự, nội dung làm việc của Tổ thẩm định
 • Điều 21. Phê duyệt kết quả
 • Điều 22. Lưu giữ hồ sơ gốc và quản lý thông tin
 • Điều 23. Chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, kiểm tra, giám sát việc thực hiện
 • Điều 24. Điều chỉnh hợp đồng thực hiện
 • Chương IV ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH
 • Điều 25. Nguyên tắc đánh giá
 • Điều 26. Kinh phí tổ chức đánh giá
 • Điều 27. Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh
 • Điều 28. Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp tỉnh
 • Điều 29. Nộp hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp tỉnh
 • Điều 30. Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh
 • Điều 31. Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh ...
 • Điều 32. Phiên họp của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu
 • Điều 33. Yêu cầu đánh giá của Hội đồng
 • Điều 34. Nội dung đánh giá và yêu cầu đối với sản phẩm của nhiệm vụ cấp tỉnh
 • Điều 35. Phương pháp đánh giá và xếp loại đối với nhiệm vụ cấp tỉnh
 • Điều 36 Xử lý kết quả đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp tỉnh
 • Điều 37. Đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh
 • Điều 38. Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh
 • Điều 39. Quản lý sản phẩm của nhiệm vụ cấp tỉnh
 • Chương V TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
 • Điều 40. Trách nhiệm, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điều 41. Trách nhiệm, quyền hạn của Sở Tài chính
 • Điều 42. Trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan đề xuất đặt hàng
 • Điều 43. Trách nhiệm, quyền hạn của Tổ chức chủ trì
 • Điều 44. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ nhiệm nhiệm vụ
 • Điều 45. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng
 • Điều 46. Trách nhiệm của thành viên Tổ chuyên gia
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 47 Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 15/2015/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 15/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 15/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 15/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 15/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật