Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính Người ký: Trần Quốc Khánh, Trương Chí Trung Ngày ban hành: 22/04/2015 Lĩnh vực: Tài chính, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG, PHÂN BỔ DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI NHIỆM ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc áp dụng định mức xây dựng và phân bổ dự toán
 • Điều 4. Các loại nhiệm vụ KH"CN có sử dụng ngân sách nhà nước
 • Điều 5. Chức danh thực hiện nhiệm vụ KH"CN
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục I. CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO CẤU THÀNH DỰ TOÁN VÀ MỘT SỐ KHUNG ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG DỰ TOÁN NHIỆM VỤ KH"CN
 • Điều 6. Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ KH"CN có sử dụng ngân sách nhà nước
 • Điều 7. Khung định mức làm căn cứ xây dựng dự toán nhiệm vụ KH"CN có sử dụng ngân sách nhà nước
 • Điều 8. Các nội dung chi quản lý nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 9. Một số định mức chi quản lý nhiệm vụ KH"CN
 • Mục II. LẬP, THẨM TRA, PHÊ DUYỆT VÀ QUYẾT
 • Điều 10. Lập dự toán kinh phí đối với các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan nhà ...
 • Điều 11. Lập dự toán kinh phí của nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 12. Thẩm định, phê duyệt, giao dự toán kinh phí
 • Điều 13. Quyết toán kinh phí nhiệm vụ KH"CN
 • Điều 14. Công bố kết quả nghiên cứu và chi đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Điều khoản thi hành
 • Điều 16. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Án lệ về Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Đang cập nhật