Nghị định 44/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 44/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng Số hiệu: 44/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 06/05/2015 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Rà soát quy hoạch xây dựng
 • Điều 3. Bản đồ phục vụ lập đồ án quy hoạch xây dựng
 • Điều 4. Kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quy hoạch xây dựng
 • Điều 5. Quản lý nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác quy hoạch xây dựng
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG
 • Mục 1.
 • Điều 6. Nguyên tắc lập
 • Điều 7. Nhiệm vụ
 • Điều 8. Đồ án
 • Điều 9. Quy định quản lý theo đồ án
 • Mục 2. QUY HOẠCH XÂY DỰNG
 • Điều 10. Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù
 • Điều 11. Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng
 • Điều 12. Đồ án quy hoạch chung xây dựng
 • Điều 13. Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng
 • Điều 14. Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng
 • Điều 15. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng
 • Mục 3.
 • Điều 16. Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng nông thôn
 • Điều 17. Nhiệm vụ
 • Điều 18. Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã
 • Điều 19. Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn
 • Điều 20. Quy định quản lý theo đồ án
 • Mục 4. LẤY Ý KIẾN TRONG QUÁ TRÌNH LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG
 • Điều 21. Lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng vùng
 • Điều 22. Lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng
 • Điều 23. Lấy ý kiến về
 • Điều 24. Tiếp thu ý kiến
 • Mục 5. TRÌNH TỰ THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG
 • Điều 25. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng
 • Điều 26. Thời gian thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng
 • Điều 27. Hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng
 • Chương III QUẢN LÝ THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG
 • Điều 28. Trách nhiệm lập kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng
 • Điều 29. Nội dung kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng
 • Điều 30. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng vùng liên ...
 • Chương IV GIẤY PHÉP QUY HOẠCH
 • Điều 31. Quy định chung về giấy phép quy hoạch
 • Điều 32. Trường hợp cấp giấy phép quy hoạch trong khu chức năng đặc thù
 • Điều 33. Trình tự cấp giấy phép quy hoạch
 • Điều 34. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch
 • Điều 35. Nội dung giấy phép quy hoạch
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 36. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 37. Hiệu lực thi hành
 • Điều 38. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XIN CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH VÀ MẪU GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

Căn cứ Luật Xây dựng 2014, ngày 06/05/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Nội dung chính của Nghị định quy định chi tiết một số nội dung của Luật Xây dựng 2014, gồm: Lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng; quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng; giấy phép quy hoạch. Cụ thể:

Quy hoạch xây dựng vùng

Điều 6, Nghị định 44 quy định nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng vùng, theo đó các vùng liên tỉnh bao gồm cả vùng đô thị lớn, vùng chức năng đặc thù, vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh được lập quy hoạch xây dựng vùng. Quy hoạch phải đảm bảo phù hợp với chiến lược, đáp ứng yêu cầu quản lý, đảm bảo phân bổ nguồn lực quốc gia có hiệu quả.

Bên cạnh đó, các vùng tỉnh được lập quy hoạch xây dựng vùng làm cơ sở lập quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, quy hoạch chung các đô thị và quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù trong tỉnh.

Các vùng liên huyện trong một tỉnh, các vùng huyện được lập quy hoạch xây dựng vùng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý, làm cơ sở lập quy hoạch xây dựng các khu chức năng đặc thù, các quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chung các đô thị thuộc huyện.

Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Điều 10, Nghị định 44/2015 có quy định việc thực hiện lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù trong và ngoài đô thị. Theo đó:

+ Các khu chức năng đặc thù có quy mô trên 500 ha, được lập quy hoạch chung xây dựng;

+ Các khu vực trong khu chức năng đặc thù hoặc các khu chức năng đặc thù có quy mô dưới 500 ha, theo yêu cầu quản lý và phát triển, được lập quy hoạch phân khu xây dựng làm cơ sở xác định các dự án đầu tư xây dựng và lập quy hoạch chi tiết xây dựng;

+ Trường hợp dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 5 ha hoặc nhỏ hơn 2 ha đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư, thì tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

Quy hoạch xây dựng nông thôn.

Điều 16, Nghị định 44 quy định các xã phải được lập quy hoạch chung xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng huyện, làm cơ sở xác định các dự án đầu tư và lập các quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Đối với các điểm dân cư nông thôn, khi thực hiện đầu tư xây dựng thì phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng để cụ thể hóa quy hoạch chung và làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng.

Bên cạnh đó, Nghị định 44 quy định rõ thời gian lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án Quy hoạch xây dựng cho các loại Quy hoạch: Quy hoạch vùng, Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù và Quy hoạch xây dựng nông thôn. Cụ thể:

+ Thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng đối với vùng liên tỉnh, vùng tỉnh không quá 03 tháng; đối với các vùng khác không quá 02 tháng.

+ Thời gian lập đồ án quy hoạch đối với vùng liên tỉnh không quá 18 tháng; đối với vùng tỉnh không quá 15 tháng; đối với các vùng khác không quá 12 tháng.

+ Thời gian lập nhiệm vụ đối với quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù không quá 02 tháng; đối với quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù không quá 01 tháng; đối với quy hoạch chi tiết xây dựng không quá 01 tháng…

Lấy ý kiến trong quá trình lập quy hoạch xây dựng

Trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng, cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, vùng liên huyện, vùng huyện, vùng chức năng đặc thù, nông thôn…

Các nội dung góp ý phải được phân tích, giải trình đầy đủ, làm cơ sở hoàn chỉnh các phương án quy hoạch theo hướng đảm bảo sự phù hợp, có tính khả thi, hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và cộng đồng.

Đối với các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù có quy mô trên 200 ha, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt.

Về hồ sơ trình thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng.

Điều 27, Nghị định 44 quy định hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt và hồ sơ lấy ý kiến thống nhất nội dung đồ án quy hoạch xây dựng gồm:

+ Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án;

+ Thuyết minh tổng hợp bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ;

+ Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt;

+ Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án;

+ Bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định;

+ Các văn bản pháp lý có liên quan;

+ Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư + Về nội dung đồ án quy hoạch;

+ Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng;

+ Đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.

Về giấy phép quy hoạch.

Giấy phép quy hoạch được cấp cho các chủ đầu tư có đủ điều kiện năng lực thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Theo đó:

+ Thời hạn của giấy phép quy hoạch đối với dự án xây dựng công trình tập trung tối đa không quá 24 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép quy hoạch đến khi phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng;

+ Thời hạn của giấy phép quy hoạch đối với dự án xây dựng công trình riêng lẻ tối đa không quá 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép quy hoạch đến khi phê duyệt dự án đầu tư.

Các đồ án quy hoạch xây dựng mà nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt trước ngày 30/06/2015 thì việc lập, thẩm định, phê duyệt thực hiện theo Nghị định 08/2005/NĐ-CP.

Đối với các đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch trước ngày 30/06/2015 thì phải lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi phê duyệt đồ án.

Nghị định 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/06/2015 và thay thế Nghị định 08/2005/NĐ-CP.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 44/2015/NĐ-CP để xử lý: