Nghị định 56/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 56/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Số hiệu: 56/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 09/06/2015 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 • Điều 4. Căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức
 • Điều 5. Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 • Điều 6. Sử dụng kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức
 • Điều 7. Thông báo kết quả và lưu giữ tài liệu đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 • Chương II ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ
 • Điều 8. Nội dung đánh giá cán bộ
 • Điều 9. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại cán bộ
 • Điều 10. Trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ
 • Điều 11. Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • Điều 12. Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • Điều 13. Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
 • Điều 14. Tiêu chí phân loại đánh giá cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ
 • Chương III ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
 • Điều 15. Nội dung đánh giá công chức
 • Điều 16. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại công chức
 • Điều 17. Trình tự, thủ tục đánh giá công chức
 • Điều 18. Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • Điều 19. Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • Điều 20. Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực
 • Điều 21. Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ
 • Chương IV ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
 • Điều 22. Nội dung đánh giá viên chức
 • Điều 23. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại viên chức
 • Điều 24. Trình tự, thủ tục đánh giá viên chức
 • Điều 25. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 • Điều 26. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ
 • Điều 27. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ
 • Điều 28. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức ở mức không hoàn thành nhiệm vụ
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 29. Tổ chức thực hiện
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • Điều 31. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức 2008; Luật Viên chức 2010, ngày 09/06/2015, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 56/2015/NĐ-CP quy định về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Nội dung chính của nghị định 56/2015 này quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Một số nội dung quan trọng như sau:

Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá, phân loại cán bộ.

Đối với cán bộ do cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá; công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đánh giá. Cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Theo quy định tại điều 5 Nghị định 56/2015, thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tiến hành trong tháng 12 hàng năm.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định.

Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Về tiêu chí phân loại đánh giá công chức

Tiêu chí phân loại đánh giá công chức ở 04 mức:

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

+ Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

+ Không hoàn thành nhiệm vụ.

Cán bộ được đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ngoài đáp ứng các tiêu chí luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có lối sống, tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực, lành mạnh; duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra các vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật phải xử lý trong phạm vi quản lý; tận tụy, có tinh thần trách nhiệm trong công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách hoàn thành 100% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất;…

Cán bộ bị phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ khi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hoặc quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhưng chưa đến mức bị xử lý kỷ luật ở hình thức cao nhất; không hoàn thành nhiệm vụ tương xứng với chức danh đang giữ; thực hiện nhiệm vụ, công vụ có sai phạm đến mức phải có biện pháp khắc phục; gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác năm hoặc có hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực, tham nhũng, tham ô, lãng phí bị xử lý kỷ luật...

Nghị định 56/2015 ban hành kèm theo là mẫu phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2015. Đồng thời bãi bỏ Điều 45 Nghị định 24/2010/NĐ-CP và Điều 37 Nghị định 29/2012/NĐ-CP.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 56/2015/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 56/2015/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 56/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật