Nghị định 46/2007/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 46/2007/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 46/2007/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Số hiệu: 46/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 27/03/2007 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 46/2007/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc quản lý, giám sát tài chính
 • Điều 3. Cơ quan quản lý nhà nước
 • Chương 2: QUẢN LÝ VÀ SỬ  DỤNG VỐN, TÀI SẢN
 • MỤC 1: VỐN PHÁP ĐỊNH, VỐN ĐIỀU LỆ, KÝ QUỸ VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN
 • Điều 4. Vốn pháp định
 • Điều 5. Vốn điều lệ
 • Điều 6. Ký quỹ
 • Điều 7. Các quy định khác về quản lý sử dụng vốn, tài sản
 • MỤC 2: DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM
 • Điều 8. Dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm phi nhân thọ
 • Điều 9. Dự phòng nghiệp vụ đối với bảo hiểm nhân thọ
 • Điều 10. Mức trích lập, phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ
 • MỤC 3: ĐẦU TƯ VỐN
 • Điều 11. Nguồn vốn đầu tư
 • Điều 12. Đầu tư từ nguồn vốn chủ sở hữu
 • Điều 13. Nguồn vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm
 • Điều 14. Đầu tư vốn nhàn rỗi từ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm
 • Chương 3: KHẢ NĂNG THANH TOÁN VÀ KHÔI PHỤC KHẢ NĂNG THANH TOÁN
 • Điều 15. Khả năng thanh toán
 • Điều 16. Biên khả năng thanh toán tối thiểu
 • Điều 17. Biên khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 18. Nguy cơ mất khả năng thanh toán
 • Điều 19. Khôi phục khả năng thanh toán
 • Chương 4: DOANH THU VÀ CHI PHÍ
 • MỤC 1: DOANH THU VÀ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
 • Điều 20. Doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 21. Chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 22. Các quy định khác về doanh thu, chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 23. Tách nguồn vốn chủ sở hữu và nguồn phí bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ
 • MỤC 2. DOANH THU VÀ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM
 • Điều 24. Doanh thu của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • Điều 25. Chi phí của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • Điều 26. Các quy định khác về doanh thu, chi phí của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • Chương 5: LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
 • Điều 27. Lợi nhuận của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 28. Lợi nhuận của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • Điều 29. Nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
 • Điều 30. Phân phối lợi nhuận
 • Điều 31. Quỹ dự trữ bắt buộc
 • Chương 6: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN, THỐNG KÊ VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • Điều 32. Chế độ kế toán
 • Điều 33. Năm tài chính
 • Điều 34. Báo cáo tài chính
 • Điều 35. Kiểm toán nội bộ
 • Điều 36. Quản trị tài chính doanh nghiệp
 • Điều 37. Công khai báo cáo tài chính
 • Điều 38. Kiểm tra, thanh tra tài chính
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 39. Hiệu lực của Nghị định
 • Điều 40. Tổ chức thực hiện

Ngày 27/03/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 46/2007/NĐ-CP quy định chế độ tài chính đối với doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. 

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về quản lý giám sát hoạt động tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và thực hiện các nghĩa vụ, cam kết của mình theo quy định của pháp luật.. 

Nghị định 46/20027 quy định trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải luôn duy trì mức vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định được quy định tại Điều 4 Nghị định 46 (vốn điều lệ tối thiểu của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ là 300 tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ là 600 tỷ đồng, Mức vốn pháp định của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: 4tỷ  đồng Việt Nam) và phải được bổ sung tương xứng với nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Lưu ý, doanh nghiệp bảo hiểm được thành lập, tổ chức và hoạt động trước ngày Nghị định 46/2007/NĐ-CP có hiệu lực, có số vốn điều lệ thấp hơn mức vốn pháp định quy định tại Điều 4 Nghị định 46/2007/NĐ-CP thì trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, doanh nghiệp bảo hiểm phải bổ sung đủ vốn điều lệ theo quy định.

Nghị định 46/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/04/2007

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 46/2007/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 46/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 46/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 46/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 46/2007/NĐ-CP

Đang cập nhật