Thông tư 22/2015/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 22/2015/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 22/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện quy định tại Quyết định 64/2014/QĐ-TTg về Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 22/2015/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 10/06/2015 Lĩnh vực: Đất đai, Công nghiệp, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Thông tư 22/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện quy định tại Quyết định 64/2014/QĐ-TTg về Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2014/QĐ-TTG NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng:
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư các dự án thủy lợi ...
 • Điều 4. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư
 • Điều 5. Hỗ trợ làm đường tạm để di chuyển người và tài sản
 • Điều 6. Lập đề cương, dự toán kinh phí xây dựng Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân ...
 • Điều 7. Trình thẩm định, phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng Dự án
 • Điều 8. Nội dung Dự án
 • Điều 9. Thẩm định, phê duyệt Dự án
 • Điều 10. Giám sát quá trình thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện dự án
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I NỘI DUNG QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU, ĐIỂM TÁI ĐỊNH CƯ
 • PHỤ LỤC II ĐỀ CƯƠNG XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỔN ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT CHO NGƯỜI DÂN SAU TÁI ĐỊNH CƯ ...
 • PHỤ LỤC III ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ ÁN Ổ ĐỊNH ĐỜI SỐNG VÀ SẢN XUẤT CHO NGƯỜI DÂN SAU TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN ...
 • PHỤ LỤC IV ĐƠN XIN DI CHUYỂN TÁI ĐỊNH CƯ

Thông tư 22/2015/TT-BNNPTNT chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

Ngày 10/6/2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 22/2015/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện quy định tại Quyết định 64/2014/QĐ-TTg về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Theo đó, quy hoạch tổng thể các dự án thủy lợi, thủy điện phải thực hiện theo các nội dung sau đây:

 • Điều tra, phân tích, đánh giá thiệt hại đối với việc xây dựng công trình thủy lợi, thủy điện.
 • Những thiệt hại về đất ở, đất sản xuất, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi vùng ngập lòng hồ, vùng giải phóng mặt bằng công trình và nơi xây dựng khu, điểm tái định cư phải được xác định giá trị bồi thường.
 • Có sự dự báo về dân số vùng tái định cư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, phù hợp với phong tục tập quán của từng dân tộc.
 • Có phương án quy hoạch di dân, tái định cư cụ thể.
 • Dự trù kinh phí tổng đầu tư quy hoạch, gồm có kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và kinh phí xây dựng khu, điểm tái định cư.
 • Có các giải pháp phù hợp cho các yêu cầu khi thực hiện quy hoạch.

Thông tư 22/2015 quy định về trình tự thủ tục lập quy hoạch tổng thể gồm các bước sau:

 1. Thu thập tài liệu, điều tra, khảo sát thực địa để xây dựng đề cương và dự toán kinh phí xây dựng quy hoạch sau đó trình đề cương cho cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Nghiên cứu, xây dựng và lựa chọn phương án quy hoạch phù hợp với thực tế và các quy định của pháp luật.
 3. Sau khi nghiên cứu và có phương án quy hoạch phù hợp, cơ quan lập ra phương án phải trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch.
 4. Sau khi quy hoạch được phê duyệt, thông báo quy hoạch đến các cơ quan có liên quan và người dân.

Trong thời gian quy hoạch, dân cư và các tài sản cần phải được di chuyển, việc hỗ trợ làm đường tạm là cần thiết để di chuyển người và tài sản.

 • Đối với những nơi thuộc vùng ngập lòng hồ không thể di chuyển bằng thủ công hoặc bằng các phương tiện vận chuyển khác, được hỗ trợ làm đường tạm để di chuyển người và tài sản. Đường công vụ phải đáp ứng quy mô thiết kế, các chỉ tiêu kỹ thuật của đường vận dụng, có châm trước độ dốc dọc, bán kính cong.
 • Các công trình trên tuyến như ngầm, tràn kết cấu rọ thép đá hộc; cống thoát nước; cầu tạm với với tải trọng xe theo quy định đường giao thông cấp VI trong TCVN 4054 - 2005.

Về kinh phí xây dựng, cần lập đề cương, dự toán kinh phí xây dựng Dự án đầu tư ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện.

Thông tư 22/2015/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 25/7/2015 và thay thế Thông tư 39/2011/TT-BNNNPTNT.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 22/2015/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 22/2015/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 22/2015/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 22/2015/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 22/2015/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật