Quyết định 872/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 872/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 872/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 872/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 17/06/2015 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 872/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM ...
 • Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 ...
 • A. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
 • B. ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020
 • I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
 • II. HƯỚNG ĐỘT PHÁ VÀ ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN
 • III. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
 • IV. PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN LÃNH THỔ
 • C. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2030
 • D. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ
 • Đ. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN QUY HOẠCH
 • E. TỔ CHỨC VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN QUY HOẠCH
 • Điều 2. Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng ...
 • Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng phát triển kinh ...
 • Điều 4. Giao các Bộ, ngành Trung ương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách ...
 • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 114/2009/QĐ-TTg ngày ...
 • Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng ...
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 872/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 872/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 872/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 872/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 872/QĐ-TTg

Đang cập nhật