Thông tư 89/2015/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 89/2015/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 89/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hữu Chí Ngày ban hành: 11/06/2015 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NHẬP, XUẤT, MUA, BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. NHẬP, XUẤT HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
 • Điều 5. Các trường hợp nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia
 • Điều 6. Nhập, xuất theo kế hoạch, luân phiên đổi hàng
 • Điều 7. Nhập, xuất điều chuyển nội bộ hàng dự trữ quốc gia
 • Điều 8. Nhập tăng số lượng hàng dự trữ quốc gia đối với số lượng hàng khi kiểm kê thực tế lớn hơn so ...
 • Điều 9. Nhập hàng dự trữ quốc gia trong các trường hợp khác
 • Điều 10. Xuất hàng dự trữ quốc gia khi thanh lý, tiêu hủy, loại khỏi danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc ...
 • Điều 11. Dừng nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia
 • Điều 12. Thẩm quyền quyết định nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia
 • Mục 2. MUA HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
 • Điều 13. Mua hàng dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật về đấu thầu
 • Điều 14. Mua hàng dự trữ quốc gia theo phương thức mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng
 • Mục 3. BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA THEO PHƯƠNG THỨC BÁN ĐẤU GIÁ
 • Điều 15. Kế hoạch bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia
 • Điều 16. Thẩm quyền trong bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia
 • Điều 17. Đăng ký tham gia đấu giá hàng dự trữ quốc gia
 • Điều 18. Tổ chức bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia
 • Điều 19. Hợp đồng mua bán hàng dự trữ quốc gia bán đấu giá
 • Điều 20. Xác định cuộc bán đấu giá hàng dự trữ quốc gia không thành
 • Mục 4. BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA THEO PHƯƠNG THỨC BÁN CHỈ ĐỊNH
 • Điều 21. Điều kiện bán chỉ định
 • Điều 22. Trình tự thực hiện bán chỉ định
 • Mục 5. BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA THEO PHƯƠNG THỨC BÁN TRỰC TIẾP RỘNG RÃI CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG
 • Điều 23. Điều kiện bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng
 • Điều 24. Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng
 • Điều 25. Trình tự thực hiện bán trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng
 • Mục 6. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, THANH TRA, KIỂM TRA
 • Điều 26. Chế độ báo cáo
 • Điều 27. Chế độ kiểm tra, thanh tra tình hình nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 28. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
 • Điều 29. Trách nhiệm của các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 89/2015/TT-BTC để xử lý: