Thông tư 06/2015/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2015/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành Số hiệu: 06/2015/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thúy Hiền Ngày ban hành: 15/06/2015 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG CHỨNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM CÔNG CHỨNG VIÊN, ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG, CẤP THẺ CÔNG CHỨNG ...
 • Điều 3. Thủ tục đề nghị bổ nhiệm công chứng viên
 • Điều 4. Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
 • Điều 5. Thu hồi Thẻ công chứng viên
 • Điều 6. Cấp lại Thẻ công chứng viên
 • Chương III ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG, KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHỀ CÔNG CHỨNG, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨNG HÀNG ...
 • Mục 1. ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG CHỨNG
 • Điều 7. Cơ sở đào tạo nghề công chứng, chương trình khung đào tạo nghề công chứng
 • Điều 8. Công nhận tương đương đối với người được đào tạo nghề công chứng ở nước ngoài
 • Mục 2. KHOÁ BỒI DƯỠNG NGHỀ CÔNG CHỨNG
 • Điều 9. Đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng nghề công chứng
 • Điều 10. Nội dung bồi dưỡng nghề công chứng
 • Điều 11. Trách nhiệm của Học viện Tư pháp
 • Mục 3. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG CHỨNG HÀNG NĂM
 • Điều 12. Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm
 • Điều 13. Tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm
 • Điều 14. Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm
 • Điều 15. Miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm
 • Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm
 • Điều 17. Xử lý đối với công chứng viên vi phạm nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng ...
 • Chương IV TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG
 • Điều 18. Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng
 • Điều 19. Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập
 • Điều 20. Bàn giao hồ sơ công chứng khi tổ chức hành nghề công chứng bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động
 • Điều 21. Cộng tác viên phiên dịch của tổ chức hành nghề công chứng
 • Điều 22. Lời chứng của công chứng viên
 • Điều 23. Sổ công chứng và số công chứng
 • Điều 24. Lập, quản lý và sử dụng sổ trong hoạt động công chứng
 • Điều 25. Báo cáo về tổ chức và hoạt động công chứng
 • Điều 26. Kiểm tra về tổ chức và hoạt động công chứng
 • Điều 27. Thanh tra về tổ chức và hoạt động công chứng
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Biểu mẫu kèm theo
 • Điều 29. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2015/TT-BTP để xử lý: