Nghị định 22/2017/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 22/2017/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại Số hiệu: 22/2017/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 24/02/2017 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Phạm vi giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại
 • Điều 5. Chính sách của Nhà nước về hòa giải thương mại
 • Điều 6. Điều kiện giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại
 • Chương II HÒA GIẢI VIÊN THƯƠNG MẠI
 • Điều 7. Tiêu chuẩn hòa giải viên thương mại
 • Điều 8. Đăng ký hòa giải viên thương mại vụ việc
 • Điều 9. Quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên thương mại
 • Điều 10. Những hành vi bị cấm đối với hòa giải viên thương mại
 • Chương III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI
 • Điều 11. Thỏa thuận hòa giải
 • Điều 12. Lựa chọn, chỉ định hòa giải viên thương mại
 • Điều 13. Quyền, nghĩa vụ của các bên tranh chấp trong quá trình hòa giải
 • Điều 14. Trình tự, thủ tục tiến hành hòa giải
 • Điều 15. Kết quả hòa giải thành
 • Điều 16. Công nhận kết quả hòa giải thành
 • Điều 17. Chấm dứt thủ tục hòa giải
 • Chương IV TỔ CHỨC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI
 • Điều 18. Tổ chức hòa giải thương mại
 • Điều 19. Trung tâm hòa giải thương mại
 • Điều 20. Tên của Trung tâm hòa giải thương mại, chi nhánh, văn phòng đại diện của Trung tâm hòa giải ...
 • Điều 21. Thủ tục thành lập Trung tâm hòa giải thương mại
 • Điều 22. Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại
 • Điều 23. Hoạt động hòa giải thương mại của Trung tâm trọng tài
 • Điều 24. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức hòa giải thương mại
 • Điều 25. Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại
 • Điều 26. Thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại
 • Điều 27. Cấp lại Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ...
 • Điều 28. Văn phòng đại diện Trung tâm hòa giải thương mại
 • Điều 29. Chi nhánh, văn phòng đại diện Trung tâm hòa giải thương mại thành lập ở nước ngoài
 • Điều 30. Thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, Giấy đăng ...
 • Điều 31. Chấm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại, hoạt động hòa giải thương mại của Trung tâm ...
 • Điều 32. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của Trung tâm hòa giải thương mại
 • Chương V HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 • Điều 33. Điều kiện, hình thức hoạt động của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
 • Điều 34. Chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam
 • Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài ...
 • Điều 36. Cấp Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài ...
 • Điều 37. Đăng ký hoạt động của chi nhánh, thông báo việc thành lập văn phòng đại diện của tổ chức hòa ...
 • Điều 38. Thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh, địa chỉ trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ ...
 • Điều 39. Cấp lại Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, Giấy phép thành lập văn phòng ...
 • Điều 40. Thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, Giấy phép thành lập văn phòng ...
 • Điều 41. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài ...
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 42. Quản lý nhà nước về hòa giải thương mại
 • Điều 43. Hiệu lực thi hành
 • Điều 44. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 22/2017/NĐ-CP để xử lý: