Luật đấu giá tài sản 2016

Click để xem chi tiết và Tải về Luật đấu giá tài sản 2016

Tiêu đề: Luật đấu giá tài sản 2016 Số hiệu: 01/2016/QH14 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 17/11/2016 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Luật đấu giá tài sản 2016

 • LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Áp dụng Luật đấu giá tài sản và quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản tại các luật khác
 • Điều 4. Tài sản đấu giá
 • Điều 5. Giải thích từ ngữ
 • Điều 6. Nguyên tắc đấu giá tài sản
 • Điều 7. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng ...
 • Điều 8. Giá khởi điểm, giám định tài sản đấu giá
 • Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II ĐẤU GIÁ VIÊN, TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • Mục 1. ĐẤU GIÁ VIÊN
 • Điều 10. Tiêu chuẩn đấu giá viên
 • Điều 11. Đào tạo nghề đấu giá
 • Điều 12. Người được miễn đào tạo nghề đấu giá
 • Điều 13. Tập sự hành nghề đấu giá
 • Điều 14. Cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá
 • Điều 15. Những trường hợp không được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá
 • Điều 16. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề đấu giá
 • Điều 17. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề đấu giá
 • Điều 18. Hình thức hành nghề của đấu giá viên
 • Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên
 • Điều 20. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên
 • Điều 21. Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên
 • Mục 2. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • Điều 22. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản
 • Điều 23. Doanh nghiệp đấu giá tài sản
 • Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản
 • Điều 25. Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
 • Điều 26. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá ...
 • Điều 27. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
 • Điều 28. Công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
 • Điều 29. Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản
 • Điều 30. Văn phòng đại diện của doanh nghiệp đấu giá tài sản
 • Điều 31. Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
 • Điều 32. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
 • Chương III TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • Điều 33. Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản
 • Điều 34. Quy chế cuộc đấu giá
 • Điều 35. Niêm yết việc đấu giá tài sản
 • Điều 36. Xem tài sản đấu giá
 • Điều 37. Địa điểm đấu giá
 • Điều 38. Đăng ký tham gia đấu giá
 • Điều 39. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước
 • Điều 40. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá
 • Điều 41. Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá
 • Điều 42. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá
 • Điều 43. Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp
 • Điều 44. Biên bản đấu giá
 • Điều 45. Chuyển hồ sơ cuộc đấu giá
 • Điều 46. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phê duyệt kết quả đấu giá tài sản
 • Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá
 • Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá
 • Điều 49. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá ...
 • Điều 50. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận
 • Điều 51. Từ chối kết quả trúng đấu giá
 • Điều 52. Đấu giá không thành
 • Điều 53. Đấu giá theo thủ tục rút gọn
 • Điều 54. Lưu trữ hồ sơ
 • Chương IV ĐẤU GIÁ TÀI SẢN MÀ PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH PHẢI BÁN THÔNG QUA ĐẤU GIÁ
 • Mục 1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 55. Trình tự, thủ tục đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá
 • Điều 56. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
 • Điều 57. Thông báo công khai việc đấu giá tài sản
 • Điều 58. Công khai giá khởi điểm, phương thức đấu giá
 • Điều 59. Tài sản đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia ...
 • Mục 2. HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • Điều 60. Thành lập Hội đồng đấu giá tài sản
 • Điều 61. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng đấu giá tài sản
 • Điều 62. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng đấu giá tài sản
 • Điều 63. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch, thành viên Hội đồng đấu giá tài sản
 • Mục 3. ĐẤU GIÁ NỢ XẤU VÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA KHOẢN NỢ XẤU
 • Điều 64. Đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu
 • Điều 65. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để ...
 • Chương V THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ, CHI PHÍ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • Điều 66. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản
 • Điều 67. Chi phí dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng, quản lý tài sản và dịch vụ khác ...
 • Điều 68. Quản lý, sử dụng thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản, chi phí dịch vụ và các khoản ...
 • Chương VI XỬ LÝ VI PHẠM, HỦY KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
 • Điều 69. Xử lý vi phạm đối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức ...
 • Điều 70. Xử lý vi phạm đối với người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên ...
 • Điều 71. Xử lý vi phạm đối với người có tài sản đấu giá
 • Điều 72. Hủy kết quả đấu giá tài sản
 • Điều 73. Hậu quả pháp lý khi hủy kết quả đấu giá tài sản
 • Điều 74. Giải quyết tranh chấp
 • Điều 75. Khiếu nại, khởi kiện về việc đấu giá tài sản của Hội đồng đấu giá tài sản
 • Điều 76. Tố cáo về hoạt động đấu giá tài sản
 • Chương VII QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
 • Điều 77. Trách nhiệm của Chính phủ trong công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản
 • Điều 78. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ
 • Điều 79. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 80. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 81. Hiệu lực thi hành

Luật Đấu giá Tài sản 2016 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 17/11/2016 gồm 8 chương 81 điều quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên và tổ chức đấu giá tài sản. 

Về tài sản bán đấu giá

 • Tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá như: quyền sử dụng đất; tang vật; phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước,; nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ;...
 • Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá.

Hoạt động đấu giá phải đảm bảo 4 nguyên tắc sau:

 • Tuân thủ quy định của pháp luật;
 • Độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những đối tượng lien quan đến đấu giá;
 • Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành hoặc Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện.

Đấu giá viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học thuộc một trong các chuyên ngành luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng;
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo nghề đấu giá
 • Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Luật Đấu giá Tài sản có hiệu lực từ 01/7/2017.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật đấu giá tài sản 2016 để xử lý:

Phân tích chính sách về Luật đấu giá tài sản 2016

Đang cập nhật

Án lệ về Luật đấu giá tài sản 2016

Đang cập nhật