Dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính do Quốc hội ban hành

Click để xem chi tiết và Tải về Dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính do Quốc hội ban hành

Tiêu đề: Dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính do Quốc hội ban hành Số hiệu: Khongso/DTL Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: *** Ngày ban hành: 29/05/2015 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính do Quốc hội ban hành

 • LUẬT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Quyết định hành chính
 • Điều 4. Nguyên tắc ban hành quyết định hành chính
 • Điều 5. Hình thức, nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày của quyết định hành chính
 • Điều 6. Ngôn ngữ của quyết định hành chính
 • Điều 7. Quyền, nghĩa vụ của cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính
 • Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức là đối tượng thi hành quyết định hành chính
 • Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm
 • Điều 10. Giám sát, kiểm tra, xử lý quyết định hành chính
 • Điều 11. Áp dụng pháp luật trong việc ban hành quyết định hành chính
 • Chương II PHÂN LOẠI, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ ỦY QUYỀN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH
 • Mục 1. PHÂN LOẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH
 • Điều 12. Phân loại quyết định hành chính
 • Điều 13. Quyết định hành chính có lợi cho đối tượng thi hành
 • Điều 14. Quyết định hành chính bất lợi cho đối tượng thi hành hoặc cho người thứ ba
 • Điều 15. Quyết định hành chính liên quan đến lợi ích cộng đồng
 • Điều 16. Quyết định hành chính trong trường hợp khẩn cấp, cấp thiết
 • Mục 2. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH
 • Điều 17. Trình tự, thủ tục ban hành quyết định hành chính có lợi cho đối tượng thi hành
 • Điều 18. Trình tự, thủ tục ban hành quyết định hành chính bất lợi cho đối tượng thi hành hoặc cho người ...
 • Điều 19. Trình tự, thủ tục ban hành quyết định hành chính liên quan đến lợi ích cộng đồng
 • Điều 20. Trình tự, thủ tục ban hành quyết định hành chính trong trường hợp khẩn cấp, cấp thiết
 • Điều 21. Tiếp nhận yêu cầu của tổ chức, cá nhân
 • Điều 22. Thu thập thông tin, xác định căn cứ pháp luật ban hành quyết định hành chính
 • Điều 23. Tham vấn và lấy ý kiến
 • Điều 24. Xây dựng dự thảo quyết định hành chính
 • Điều 25. Kiểm tra tính pháp lý của dự thảo quyết định hành chính liên quan đến lợi ích cộng đồng
 • Điều 26. Ký ban hành quyết định hành chính
 • Điều 27. Gửi, công khai quyết định hành chính
 • Mục 3. ỦY QUYỀN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH
 • Điều 28. Nguyên tắc ủy quyền ban hành quyết định hành chính
 • Điều 29. Trách nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền ban hành quyết định hành chính
 • Chương III HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH
 • Điều 30. Thời điểm có hiệu lực của quyết định hành chính
 • Điều 31. Thi hành quyết định hành chính
 • Điều 32. Hoãn thi hành quyết định hành chính
 • Điều 33. Ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính
 • Chương IV ĐÍNH CHÍNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH
 • Điều 34. Đính chính quyết định hành chính
 • Điều 35. Sửa đổi, bổ sung quyết định hành chính; bổ sung thủ tục ban hành quyết định hành chính
 • Điều 36. Gia hạn, cấp đổi, cấp lại quyết định hành chính
 • Chương V TẠM ĐÌNH CHỈ, BÃI BỎ, HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH
 • Điều 37. Quyết định hành chính trái pháp luật
 • Điều 38. Tạm đình chỉ thi hành quyết định hành chính
 • Điều 39. Bãi bỏ quyết định hành chính
 • Điều 40. Hủy bỏ quyết định hành chính
 • Điều 41. Thu hồi quyết định hành chính và giấy tờ, đồ vật
 • Chương VI GIÁM SÁT, KIỂM TRA, XỬ LÝ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH
 • Điều 42. Giám sát việc ban hành quyết định hành chính
 • Điều 43. Kiểm tra, xử lý quyết định hành chính
 • Chương VII KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KHỞI KIỆN, XỬ LÝ VI PHẠM, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
 • Điều 44. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện quyết định hành chính
 • Điều 45. Xử lý hành vi vi phạm của cơ quan, người ban hành quyết định hành chính
 • Điều 46. Bồi thường thiệt hại
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 47. Điều khoản áp dụng
 • Điều 48. Theo dõi thi hành Luật và pháp luật về ban hành quyết định hành chính
 • Điều 49. Hiệu lực thi hành
 • Điều 50. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính do Quốc hội ban hành để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính do Quốc hội ban hành

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính do Quốc hội ban hành

Đang cập nhật

Bình luận về Dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính do Quốc hội ban hành

Đang cập nhật

Án lệ về Dự thảo Luật ban hành quyết định hành chính do Quốc hội ban hành

Đang cập nhật