Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 28/2015/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Doãn Mậu Diệp Ngày ban hành: 31/07/2015 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động

Mục lục Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 52 CỦA LUẬT VIỆC LÀM VÀ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/2015/NĐ-CP ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II THAM GIA VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
 • Điều 3. Tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại
 • Điều 4. Đóng bảo hiểm thất nghiệp
 • Chương III HỖ TRỢ TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM
 • Điều 5. Trình tự, thủ tục tư vấn, giới thiệu việc làm theo quy định tại
 • Điều 6. Từ chối nhận việc làm theo quy định tại
 • Chương IV TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
 • Điều 7. Người lao động không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • Chương VI HỖ TRỢ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ ĐỂ DUY TRÌ VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ...
 • Điều 8. Mức hưởng và tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp
 • Điều 9. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp
 • Điều 10. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại
 • Chương V HỖ TRỢ HỌC NGHỀ
 • Điều 11. Nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề
 • Điều 12. Giải quyết hỗ trợ học nghề
 • Điều 13. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì ...
 • Điều 14. Phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm
 • Điều 15. Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho ...
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Thông báo tình hình biến động lao động
 • Điều 17. Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp
 • Điều 18. Thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp, tiền hỗ trợ học nghề và kinh phí hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng ...
 • Điều 19. Các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Ngày 31/7/2015, Ngày 31/7/2015, Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này là đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (sau đây được viết tắt là Nghị định số 28/2015/NĐ-CP).

Theo đó, người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp được xác định là từ chối nhận việc làm mà không có lý do chính đáng khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Người lao động được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ được đào tạo mà người lao động đã ghi theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động.

2. Người lao động được trung tâm dịch vụ việc làm giới thiệu việc làm mà người lao động đó đã từng làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động.

3. Người lao động đã tham gia dự tuyển lao động theo giới thiệu của trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và có thông báo trúng tuyển của người sử dụng lao động nhưng không nhận việc làm đã trúng tuyển, trừ trường hợp việc làm đó không đúng như thông báo tuyển lao động của người sử dụng lao động.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2015. Các chế độ quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật