Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

Click để xem chi tiết và Tải về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

Tiêu đề: Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 Số hiệu: 107/2016/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 06/04/2016 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

 • LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng chịu thuế
 • Điều 3. Người nộp thuế
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Chương II CĂN CỨ TÍNH THUẾ, THỜI ĐIỂM TÍNH THUẾ VÀ BIỂU THUẾ
 • Điều 5. Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế theo ...
 • Điều 6. Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính thuế tuyệt ...
 • Điều 7. Thuế đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan
 • Điều 8. Trị giá tính thuế, thời Điểm tính thuế
 • Điều 9. Thời hạn nộp thuế
 • Điều 10. Nguyên tắc ban hành biểu thuế, thuế suất
 • Điều 11. Thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất
 • Chương III THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ, THUẾ CHỐNG TRỢ CẤP, THUẾ TỰ VỆ
 • Điều 12. Thuế chống bán phá giá
 • Điều 13. Thuế chống trợ cấp
 • Điều 14. Thuế tự vệ
 • Điều 15. Áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ
 • Chương IV MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ
 • Điều 16. Miễn thuế
 • Điều 17. Thủ tục miễn thuế
 • Điều 18. Giảm thuế
 • Điều 19. Hoàn thuế
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Điều Khoản chuyển tiếp
 • Điều 22. Quy định chi Tiết

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2016.

Nội dung của Luật Thuế xuất, nhập khẩu 2016 có rất nhiều điểm mới cũng như nhiều quy định mới áp dụng cho các đối tượng chịu thuế. Theo đó, đối tượng chịu thuế tại Điều 2 Luật Thuế xuất, nhập khẩu 2016 gồm có:

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

- Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

- Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối.

- Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:

- Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;

- Hàng hóa viện trợ nhân đạo, hàng hóa viện trợ không hoàn lại;

- Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;

- Phần dầu khí được dùng để trả thuế tài nguyên cho Nhà nước khi xuất khẩu.

Các căn cứ để tính thuế xuất, nhập khẩu đối với hàng hóa sẽ áp dụng theo phương pháp tính thuế theo tỷ lệ phần trăm, tính thuế tuyệt đối, tính thuế hỗn hợp.

Thời hạn nộp thuế đối với các hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế theo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật Hải quan trừ trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp.

Ngoài ra còn quy định việc áp dụng các loại Thuế chống bán phá giá, Thuế chống trợ cấp, Thuế tự vệ hay các quy định về miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 để xử lý:

Tin tức về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

Phân tích chính sách về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

Đang cập nhật

Án lệ về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016

Đang cập nhật