Quyết định 13/2004/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 13/2004/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 13/2004/QĐ-BKHCN Quy định đánh giá nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 13/2004/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Bùi Mạnh Hải Ngày ban hành: 25/05/2004 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 13/2004/QĐ-BKHCN Quy định đánh giá nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC"
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định đánh giá nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ cấp ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế cho Quyết định số ...
 • Điều 3. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ ...
 • QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC
 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Khái niệm đánh giá nghiệm thu Đề tài khoa học và công nghệ
 • Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc đánh giá kết quả Đề tài
 • Điều 4. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng đánh giá sơ sở và Hội đồng đánh giá cấp Nhà nước
 • Điều 5. Về các chi phí phát sinh
 • Chương 2 ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ
 • Điều 6. Hồ sơ đánh giá cơ sở
 • Điều 7. Kiểm tra Hồ sơ đánh giá cơ sở
 • Điều 8. Hội đồng đánh giá cơ sở
 • Điều 9. Đánh giá cơ sở
 • Điều 10. Xử lý kết quả đánh giá cơ sở
 • Chương 3 ĐÁNH GIÁ CẤP NHÀ NƯỚC
 • Điều 11. Hồ sơ đánh giá cấp Nhà nước (dưới đây gọi là Hồ sơ đánh giá)
 • Điều 12. Hội đồng đánh giá cấp Nhà nước (dưới đây gọi là Hội đồng)
 • Điều 13. Phiên họp trù bị của Hội đồng và Tổ chuyên gia (nếu có)
 • Điều 14. Công tác thẩm định của Tổ chuyên gia
 • Điều 15. Thành viên Hội đồng nghiên cứu Hồ sơ, tài liệu và viết nhận xét đánh giá
 • Điều 16. Đánh giá của Hội đồng
 • Điều 17. Xử lý và báo cáo kết quả đánh giá
 • Chương 4 GHI NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
 • Điều 18. Ghi nhận kết quả đánh giá và nộp báo cáo kết quả nghiên cứu
 • Điều 19. Quyết toán và thanh lý Hợp đồng
 • Chương 5 TRÁCH NHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ
 • Điều 20. Trách nhiệm của Cơ quan chủ trì và Chủ nhiệm Đề tài
 • Điều 21. Trách nhiệm của Hội đồng đánh giá và của cá nhân tham gia đánh giá
 • Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Điều 23. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Chương 6 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Điều khoản thi hành
 • D3-1-GNKQĐG-NN QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 • PHỤ LỤC 1 PHƯƠNG THỨC VÀ QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG ...
 • D1-1-ĐGMOI BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ...
 • D1-2-BCNCT-NX BẢN NHẬN XÉT VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG ...
 • D1-3-PNXĐT-CS PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CƠ CỞ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC
 • D1-4-PĐGĐT-CS PHIẾU ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC
 • D1-5-KPĐGĐT-CS KIỂM PHIẾU ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC
 • D1-6-BBĐGĐT-CS BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC
 • Phụ lục-BBCS GHI CHÉP CHI TIẾT Ý KIẾN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ
 • Phụ lục 2 PHƯƠNG THỨC VÀ QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC ĐÁNH GIÁ ...
 • D2-1-BNHS-NN GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC
 • D2-2-ĐONĐG V/v: Đề nghị đánh giá kết quả Đề tài khoa học và công nghệ
 • D2-3-DSTG DANH SÁCH TÁC GIẢ CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG
 • D2-4-BCTĐ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC ...
 • D2-5-PNXĐT-NN PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC
 • D2-6-PĐGĐT-NN PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC
 • D2-7-KPĐGĐT-NN KIỂM PHIẾU CHẤM ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC
 • D2-8-BBĐGĐT-NN BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC
 • Phụ lục GHI CHÉP CHI TIẾT Ý KIẾN CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CẤP NHÀ NƯỚC
 • Phụ lục 3 QUY TRÌNH TỔNG THỂ CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ ...
 • Phụ lục 4 TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP NHÀ NƯỚC
 • D2-5-PNXDA-NN PHIẾU NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP NHÀ NƯỚC
 • D2-6-PĐGDA-NN PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP NHÀ NƯỚC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 13/2004/QĐ-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 13/2004/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 13/2004/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 13/2004/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 13/2004/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật