Quyết định 13/2005/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 13/2005/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 13/2005/QĐ-BKHCN về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Quản lý chất lượng hàng hoá trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 13/2005/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong Ngày ban hành: 07/09/2005 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 13/2005/QĐ-BKHCN về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Quản lý chất lượng hàng hoá trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ TRỰC THUỘC TỔNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Quản lý chất lượng hàng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo ...
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA
 • Chương 1 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 1. Cục Quản lý chất lượng hàng hoá là cơ quan trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ...
 • Điều 2. Cục Quản lý chất lượng hàng hoá có những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:
 • Chương 2 TỔ CHỨC BỘ MÁY
 • Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng hàng hoá gồm:
 • Điều 4. Cục Quản lý chất lượng hàng hóa được tổ chức và hoạt động theo chế độ thủ trưởng. Lãnh đạo Cục ...
 • Điều 5. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các đơn vị trong Cục thực hiện theo quy định ...
 • Điều 6. Nhân lực của Cục Quản lý chất lượng hàng hóa gồm có:
 • Điều 7. Cục Quản lý chất lượng hàng hóa thực hiện chế độ quản lý lao động và trả tiền lương, tiền công ...
 • Chương 3 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
 • Điều 8. Công tác tài chính
 • Điều 9. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng hàng hoá có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn ...
 • Chương 4 QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 10. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng hàng hóa điều hành mọi hoạt động của Cục trên cơ sở Điều lệ ...
 • Điều 11. Cục Quản lý chất lượng hàng hóa thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với thủ trưởng các ...
 • Điều 12. Cục Quản lý chất lượng hàng hóa được trực tiếp quan hệ với các cơ quan nhà nước để thực hiện ...
 • Chương 5 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng hàng hóa phối hợp với Trưởng Ban Tổ chức cán bộ thực hiện ...
 • Điều 14. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 13/2005/QĐ-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 13/2005/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 13/2005/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 13/2005/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 13/2005/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật