Quyết định 33/2015/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 33/2015/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 33/2015/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 33/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận Ngày ban hành: 06/07/2015 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 33/2015/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM TRA LIÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 39/2012 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM TRA LIÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ PHÒNG ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Vị trí - vai trò
 • Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc hoạt động
 • Chương II NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 4. Nhiệm vụ của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội
 • Điều 5. Quyền hạn Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội
 • Chương III CƠ CẤU, HOẠT ĐỘNG
 • Điều 6. Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội các cấp
 • Điều 7. Hoạt động của Lực lượng Kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội
 • Chương IV MỐI QUAN HỆ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
 • Điều 8. Mối quan hệ công tác và cơ chế phối hợp hoạt động
 • Điều 9. Kinh phí hoạt động
 • Điều 10. Phụ cấp, phương tiện hoạt động
 • Chương V KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
 • Điều 11. Chế độ khen thưởng
 • Điều 12. Kỷ luật
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan
 • Điều 14. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 33/2015/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 33/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 33/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 33/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 33/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật