Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 36/2015/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Minh Quang Ngày ban hành: 30/06/2015 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Đơn vị tính số lượng CTNH
 • Điều 4. Quy định về xác thực hồ sơ, giấy tờ và
 • Chương II DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT, QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
 • Điều 5. Danh mục CTNH, mã CTNH, mã số quản lý CTNH
 • Điều 6. Phân định, phân loại CTNH
 • Điều 7. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ nguồn thải CTNH
 • Điều 8. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý liên quan đến các điều kiện cấp phép xử lý CTNH
 • Điều 9. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ xử lý CTNH
 • Điều 10. Trách nhiệm của Tổng cục Môi trường
 • Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Chương III ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY ...
 • Mục 1: ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI
 • Điều 12. Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải CTNH
 • Điều 13. Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH
 • Điều 14. Trình tự, thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH
 • Điều 15. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH
 • Mục 2: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI; THU HỒI GIẤY PHÉP ...
 • Điều 16. Hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép xử lý CTNH
 • Điều 17. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xử lý CTNH
 • Điều 18. Cấp lại Giấy phép xử lý CTNH
 • Điều 19. Điều chỉnh Giấy phép xử lý CTNH
 • Điều 20. Việc tích hợp và thay thế một số thủ tục liên quan đến cấp phép xử lý CTNH
 • Điều 21. Thu hồi Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH
 • Chương IV MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ
 • Điều 22. Vận chuyển xuyên biên giới CTNH
 • Điều 23. Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại
 • Điều 24. Thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển CTNH bằng phương tiện, thiết bị không ghi trên Giấy ...
 • Điều 25. Tái sử dụng CTNH
 • Điều 26. Thu gom, vận chuyển CTNH từ các công trình dầu khí ngoài biển vào đất liền
 • Điều 27. Nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý CTNH trong môi trường thí nghiệm
 • Điều 28. Các trường hợp khác
 • Chương V CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
 • Điều 29. Đối tượng đào tạo, cấp Chứng chỉ quản lý CTNH
 • Điều 30. Yêu cầu đối với cơ sở đào tạo quản lý CTNH
 • Điều 31. Thẩm quyền, trách nhiệm đào tạo, cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ quản lý CTNH
 • Điều 32. Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ quản lý CTNH
 • Điều 33. Cấp lại, thu hồi Chứng chỉ quản lý CTNH
 • Điều 34. Lưu trữ hồ sơ đào tạo
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 35. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 36. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành

Ngày 30/06/2015, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại.

Quy định về xác thực hồ sơ, giấy tờ và ủy quyền

1. Bản sao giấy tờ trong hồ sơ, kế hoạch và báo cáo quy định tại Thông tư này không phải chứng thực nhưng phải được tổ chức, cá nhân đóng dấu giáp lai hoặc dấu treo vào từng trang bản sao và chịu trách nhiệm về tính xác thực của bản sao trước khi nộp cơ quan có thẩm quyền.

2. Các hồ sơ, kế hoạch, chứng từ và báo cáo được tổ chức, cá nhân lập theo quy định tại Thông tư này phải được đóng dấu giáp lai hoặc đóng dấu treo vào từng trang để xác thực trước khi nộp cơ quan có thẩm quyền.

3. Việc ủy quyền để ký, đóng dấu các hồ sơ, hợp đồng, chứng từ, kế hoạch, báo cáo lập theo quy định tại Thông tư này được thực hiện như sau:

a) Chủ nguồn thải CTNH chỉ được ủy quyền cho các cơ sở phát sinh CTNH được ghi trong Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH;

b) Chủ xử lý CTNH chỉ được ủy quyền cho các cơ sở xử lý CTNH được ghi trong Giấy phép xử lý CTNH được cấp theo quy định tại Thông tư này;

c) Chủ hành nghề quản lý CTNH chỉ được ủy quyền cho các cơ sở xử lý và đại lý vận chuyển CTNH được ghi trong Giấy phép hành nghề quản lý CTNH được cấp theo quy định có trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành;

d) Chủ vận chuyển CTNH hoặc chủ xử lý, tiêu hủy CTNH chỉ được ủy quyền cho cơ sở được ghi trong Giấy phép hành nghề vận chuyển CTNH hoặc Giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy CTNH được cấp theo quy định có trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 36/2015/TT-BTNMT để xử lý:
 • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

Đang cập nhật