Thông báo 493/TB-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 493/TB-BGDĐT

Tiêu đề: Thông báo 493/TB-BGDĐT năm 2015 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại hội thảo “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông trong các cơ sở đào tạo giáo viên” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 493/TB-BGDĐT Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Ngọc Phương Ngày ban hành: 29/06/2015 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông báo 493/TB-BGDĐT năm 2015 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại hội thảo “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông trong các cơ sở đào tạo giáo viên” do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN VINH HIỂN TẠI HỘI THẢO “ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ...

Ngày 29/06/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 493/TB-BGDĐT năm 2015 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển tại hội thảo “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông trong các cơ sở đào tạo giáo viên”.

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cần:

- Cụ thể hóa các quy định đạo đức nhà giáo trong Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 vào nội dung học tập và hoạt động trong chương trình đào tạo mới, tăng cường các hoạt động rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo cho giảng viên, sinh viên sư phạm, xây dựng nhà trường sư phạm thực sự là môi trường giáo dục điển hình; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp (Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014);

- Quy định thời lượng cụ thể thực hiện bồi dưỡng thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của giảng viên và thời lượng cụ thể việc giảng viên tham gia một số hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và phát triển năng - lực nghề nghiệp giáo viên phổ thông; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học sư phạm ứng dụng trong văn bản quy định chế độ làm việc đối với giảng viên của đơn vị trên cơ sở các quy định của Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;

- Thực hiện tốt các quy định về nội dung, chương trình, thời gian, hình thức tổ chức và đánh giá kết quả bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên theo Thông tư số 20/2013/TT-BGDĐT ngày 06/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học;

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên (theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học) để đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo và tiêu chuẩn của giảng viên được quy định trong Luật Giáo dục, Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học, Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014;

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 493/TB-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông báo 493/TB-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 493/TB-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 493/TB-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 493/TB-BGDĐT

Đang cập nhật