Thông tư 09/2015/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2015/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 09/2015/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến Ngày ban hành: 17/07/2015 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG MUA, BÁN NỢ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Điều kiện khoản nợ được mua, bán
 • Điều 5. Nguyên tắc thực hiện mua, bán nợ
 • Điều 6. Hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động mua nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Điều 7. Trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động mua nợ
 • Điều 8. Đồng tiền giao dịch
 • Điều 9. Quy định về quản lý ngoại hối trong hoạt động mua, bán nợ
 • Điều 10. Phương thức mua, bán nợ
 • Điều 11. Hội đồng mua, bán nợ
 • Điều 12. Định giá khoản nợ
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 13. Hợp đồng mua, bán nợ
 • Điều 14. Chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ
 • Điều 15. Mua, bán nợ từ cấp tín dụng hợp vốn
 • Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của bên mua nợ
 • Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của bên bán nợ
 • Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của bên môi giới
 • Điều 19. Xử lý tranh chấp
 • Điều 20. Quản lý đối với các khoản nợ đã mua, bán
 • Điều 21. Xử lý tài chính, hạch toán kế toán trong nghiệp vụ mua, bán nợ
 • Chương III BÁO CÁO, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
 • Điều 22. Chế độ thông tin báo cáo
 • Điều 23. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Điều 24. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 26. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC SỐ 01

Ngày 17/07/2015, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nguyên tắc thực hiện mua, bán nợ

1. Hoạt động mua, bán nợ không trái với nội dung quy định tại hợp đồng cấp tín dụng, hợp đồng bảo đảm đã ký kết giữa bên bán nợ, khách hàng và bên bảo đảm.

2. Hoạt động mua, bán nợ do các bên tự thỏa thuận, tuân thủ quy định tại Thông tư này và quy định củapháp luật có liên quan.

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được mua nợ khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) chấp thuận hoạt động mua nợ tại Giấy phép thành lập vàhoạt động của tổ chức tín dụng, Giấy phép thành lập của chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi làGiấy phép) và có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ trường hợp mua nợ theo phương án tái cơ cấu đã được phêduyệt. Trường hợp bán nợ thì không phải xin phép Ngân hàng Nhà nước.

4. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động mua, bán nợ (trong đó có quy định rõ về phân cấp thẩm quyền theo nguyên tắc phân định trách nhiệm giữa khâu thẩm định và quyết định mua, bán nợ; phương thức mua, bán nợ; quy trình mua, bán nợ; quy trìnhđịnh giá khoản nợ; quy trình bán đấu giá khoản nợ trong trường hợp tự đấu giá khoản nợ và quản trị rủi rođối với hoạt động mua, bán nợ) trước thực hiện mua, bán nợ.

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua nợ phải tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

6. Bên bán nợ không mua lại các khoản nợ đã bán.

7. Tổ chức tín dụng không được bán nợ cho công ty con của chính tổ chức tín dụng đó, trừ trường hợpbán nợ cho công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của tổ chức tín dụng mẹ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

8. Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản là công ty con của tổ chức tín dụng chỉ được mua nợ của tổ chức tín dụng khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi tổ chức tín dụng mẹ có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừtrường hợp mua nợ theo phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt.

9. Trường hợp bán một phần khoản nợ hoặc bán một khoản nợ cho nhiều bên mua nợ, thì bên bán nợ vàcác bên mua nợ thỏa thuận với nhau về tỷ lệ tham gia, phương thức thực hiện, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, phân chia giá trị tài sản đảm bảo (nếu có) cho phần nợ được mua, bán và các nội dung cụ thể khác tại hợp đồng mua, bán nợ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

10. Các khoản nợ được mua, bán nợ phải được theo dõi, hạch toán kế toán và báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2015/TT-NHNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 09/2015/TT-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 09/2015/TT-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 09/2015/TT-NHNN

Đang cập nhật