Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL

Tiêu đề: Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL bãi bỏ Quyết định 93/2006/QĐ-BVHTT và Điểm 1.2/1/VII Điều 2 Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 05/2015/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh Ngày ban hành: 23/06/2015 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL bãi bỏ Quyết định 93/2006/QĐ-BVHTT và Điểm 1.2/1/VII Điều 2 Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  • THÔNG TƯ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 93/2006/QĐ-BVHTT NGÀY 16/11/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA-THÔNG TIN VÀ ...
  • Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ và một phần các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:
  • Điều 2. Hiệu lực thi hành
  • Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Ngày 23/06/2015, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL bãi bỏ Quyết định 93/2006/QĐ-BVHTT và Điểm 1.2/1/VII Điều 2 Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL.

Bãi bỏ toàn bộ và một phần các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Bãi bỏ Quyết định số 93/2006/QĐ-BVHTT ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

2. Bãi bỏ Điểm 1.2/1/VII Điều 2 Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 05/2015/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật