Thông tư 31/2015/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 31/2015/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 31/2015/TT-BGTVT quy định về nội dung, quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 31/2015/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 17/07/2015 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 31/2015/TT-BGTVT quy định về nội dung, quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG, QUY TRÌNH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI TÀU TRÊN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nội dung sát hạch cấp giấp phép lái tàu
 • Chương II SÁT HẠCH LÝ THUYẾT
 • Điều 4. Nội dung sát hạch lý thuyết
 • Điều 5. Hình thức sát hạch lý thuyết
 • Điều 6. Bài thi tự luận
 • Điều 7. Bài thi trắc nghiệm
 • Điều 8. Trừ điểm khi vi phạm trong sát hạch lý thuyết
 • Chương III SÁT HẠCH THỰC HÀNH
 • Điều 9. Phương tiện, địa điểm sát hạch thực hành
 • Điều 10. Nội dung sát hạch thực hành kiểm tra kỹ thuật trước khi vận hành, xử lý sự cố và tình huống ...
 • Điều 11. Điểm thực hành kiểm tra kỹ thuật trước khi vận hành, xử lý sự cố và tình huống khẩn cấp
 • Điều 12. Trừ điểm khi vi phạm trong thực hành kiểm tra kỹ thuật trước khi vận hành, xử lý sự cố và tình ...
 • Điều 13. Điều kiện để công nhận đạt yêu cầu thực hành kiểm tra kỹ thuật trước khi vận hành, xử lý sự ...
 • Điều 14. Phiếu đánh giá kết quả sát hạch thực hành kiểm tra kỹ thuật trước khi vận hành, xử lý sự cố ...
 • Điều 15. Nội dung sát hạch thực hành kỹ năng lái tàu
 • Điều 16. Trừ điểm khi vi phạm trong sát hạch thực hành kỹ năng lái tàu
 • Điều 17. Điều kiện để công nhân sát hạch thực hành kỹ năng lái tàu đạt yêu cầu
 • Điều 18. Phiếu đánh giá kết quả sát hạch thực hành kỹ năng lái tàu
 • Chương IV TỔ CHỨC KỲ SÁT HẠCH
 • Điều 19. Tổ chức kỳ sát hạch
 • Điều 20. Trình tự sát hạch
 • Điều 21. Dừng sát hạch
 • Điều 22. Điều kiện để công nhận đạt yêu cầu kỳ sát hạch
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Trách nhiệm của Cục Đường sắt Việt Nam
 • Điều 24. Trách nhiệm của doanh nghiệp quản lý, khai thác, vận hành đường sắt đô thị
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SÁT HẠCH THỰC HÀNH KIỂM TRA KỸ THUẬT TRƯỚC KHI VẬN HÀNH, XỬ LÝ SỰ ...
 • PHỤ LỤC 2 MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SÁT HẠCH THỰC HÀNH LÁI TÀU

Ngày 17/07/2015, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 31/2015/TT-BGTVT quy định về nội dung, quy trình sát hạch cấp giấy phép lái tàu trên đường sắt đô thị.

Nội dung sát hạch cấp giấp phép lái tàu

Các nội dung sát hạch:

1. Sát hạch lý thuyết;

2. Sát hạch thực hành, gồm:

a) Sát hạch kiểm tra kỹ thuật trước khi vận hành, xử lý sự cố và tình huống khẩn cấp;

b) Sát hạch kỹ năng lái tàu.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 31/2015/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 31/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 31/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 31/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 31/2015/TT-BGTVT

Đang cập nhật