Thông tư 110/2015/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 110/2015/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 110/2015/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 28/07/2015 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
 • Điều 5. Điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
 • Điều 6. Sử dụng chữ ký số và mã xác thực giao dịch điện tử
 • Điều 7. Chứng từ điện tử
 • Điều 8. Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử, nộp thuế điện tử
 • Điều 9. Xử lý sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
 • Điều 10. Bảo mật thông tin
 • Điều 11. Lưu trữ chứng từ điện tử
 • Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế
 • Điều 13. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan thuế, công chức thuế
 • Điều 14. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện giao ...
 • Chương II GIAO DỊCH VỚI CƠ QUAN THUẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ
 • Mục 1. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH VỚI CƠ QUAN THUẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ
 • Điều 15. Đăng ký giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử
 • Điều 16. Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin giao dịch điện tử
 • Điều 17. Thủ tục đăng ký ngừng giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử
 • Mục 2. GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG ĐĂNG KÝ THUẾ
 • Điều 18. Đăng ký thuế điện tử
 • Điều 19. Đăng ký thuế và cấp mã số thuế
 • Điều 20. Thay đổi thông tin đăng ký thuế, tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế và các thủ ...
 • Mục 3. GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG KHAI THUẾ
 • Điều 21. Thay đổi nghĩa vụ khai thuế
 • Điều 22. Khai thuế điện tử
 • Mục 4. GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG NỘP THUẾ
 • Điều 23. Điều kiện thực hiện nộp thuế điện tử
 • Điều 24. Hình thức nộp thuế điện tử
 • Điều 25. Đăng ký nộp thuế điện tử
 • Điều 26. Nộp thuế điện tử
 • Mục 5. GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOÀN THUẾ
 • Điều 27. Lập và gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử
 • Điều 28. Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế điện tử
 • Mục 6. GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ
 • Điều 29. Tra cứu thông tin của người nộp thuế
 • Điều 30. Gửi các thông báo, văn bản của cơ quan thuế
 • Chương III DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ (T-VAN)
 • Mục 1. LỰA CHỌN TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ T-VAN
 • Điều 31. Lựa chọn tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ký thỏa thuận cung cấp dịch ...
 • Mục 2. ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ QUA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ T-VAN
 • Điều 32. Thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ T-VAN
 • Điều 33. Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin sử dụng dịch vụ T-VAN
 • Điều 34. Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN
 • Mục 3. QUAN HỆ GIỮA TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ T-VAN VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ, CƠ QUAN THUẾ
 • Điều 35. Quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN với người nộp thuế
 • Điều 36. Quan hệ giữa tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN với cơ quan thuế
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 37. Hiệu lực thi hành
 • Điều 38. Trách nhiệm thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Ngày 28/07/2015, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành đã ban hành Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Thông tư này hướng dẫn về:

+ Thực hiện các thủ tục hành chính thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế bằng phương thức giao dịch điện tử bao gồm: đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và tiếp nhận các hồ sơ, văn bản khác của người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.

+  Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử bao gồm: tra cứu thông tin của người nộp thuế, gửi các thông báo của cơ quan thuế đối với người nộp thuế.

Nguyên tắc giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

+ Việc thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế phải tuân theo nguyên tắc rõ ràng, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả và phù hợp với quy định của Luật Giao dịch điện tử.

+ Người nộp thuế đã thực hiện khai thuế điện tử thì phải thực hiện các giao dịch khác với cơ quan thuế theo phạm vi quy định tại khoản 1, Điều 1 Thông tư này bằng phương thức điện tử, trừ trường hợp quy định tại Điều 9 Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/09/2015.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 110/2015/TT-BTC để xử lý: