Quyết định 76/2004/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 76/2004/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 76/2004/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Phân bón sinh học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 76/2004/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Đặng Quốc Tiến Ngày ban hành: 03/11/2004 Lĩnh vực: Công nghiệp, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 76/2004/QĐ-BNV phê duyệt bản Điều lệ của Hiệp hội Phân bón sinh học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN ĐIỀU LỆ CỦA HIỆP HỘI PHÂN BÓN SINH HỌC VIỆT NAM
 • Điều 1. Phê duyệt bản điều lệ sửa đổi của Hiệp hội Phân bón sinh học Việt Nam đã được Đại hội nhiệm kỳ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3. Chủ tịch Hiệp hội Phân bón sinh học Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ chịu trách nhiệm ...
 • ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI PHÂN BÓN SINH HỌC VIỆT NAM
 • Chương 1: TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH
 • Điều 1. Hiệp hội lấy tên là : Hiệp hội Phân bón sinh học Việt Nam
 • Điều 2. Hiệp hội Phân bón sinh học Việt Nam là một tổ chức tự nguyện của các đơn vị hoạt động trong lĩnh ...
 • Điều 3. Hiệp hội Phân bón sinh học Việt Nam có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
 • Điều 4. Hiệp hội Phân bón sinh học Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước, chịu sự quản lý của Bộ Nông ...
 • Chương 2: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HIỆP HỘI
 • Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội.
 • Chương 3: HỘI VIÊN, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ
 • Điều 6. Hội viên
 • Điều 7. Quyền lợi của hội viên.
 • Điều 8. Hội viên có nghĩa vụ.
 • Điều 9. Thủ tục chấm dứt quyền hội viên.
 • Chương 4: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI
 • Điều 10. Hiệp hội Phân bón sinh học Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự ...
 • Điều 11. Tổ chức của Hiệp hội gồm:
 • Điều 12. Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Phân bón sinh học Việt Nam
 • Điều 13. Ban chấp hành Trung ương Hiệp hội.
 • Điều 14. Ban thường vụ Trung ương Hiệp hội.
 • Điều 15. Chủ tịch và Phó chủ tịch.
 • Điều 16. Tổng thư ký Hiệp hội.
 • Điều 17. Văn phòng Hiệp hội
 • Điều 18. Ban kiểm tra.
 • Chương 5: TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HIỆP HỘI
 • Điều 19. Nguồn thu của Hiệp hội.
 • Điều 20. Các khoản chi của Hiệp hội.
 • Điều 21. Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản.
 • Chương 6: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
 • Điều 22. Khen thưởng
 • Điều 23. Kỷ luật
 • Chương 7: GIẢI THỂ
 • Điều 24. Hiệp hội có thể tự giải thể hoặc bị giải thể.
 • Chương 8: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Bản Điều lệ này có 8 chương, 25 điều đã được Đại hội nhiệm kỳ I Hiệp hội phân bón sinh học Việt ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 76/2004/QĐ-BNV để xử lý:

Tin tức về Quyết định 76/2004/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 76/2004/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 76/2004/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 76/2004/QĐ-BNV

Đang cập nhật